Strona główna » Dostępność » Telewizja bez Barier

Telewizja publiczna – Telewizja bez Barier

Telewizja publiczna – Telewizja bez Barier Telewizja Polska znajdzie się wkrótce w gronie największych telewizji świata dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w tym osób niepełnosprawnych.

Telewizja Polska znajdzie się wkrótce w gronie największych telewizji świata dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w tym osób niepełnosprawnych.

Dzięki Partnerstwu „Telewizja bez Barier”, zainicjowanemu przez Fundację Widzialni, w ciągu najbliższych kilku lat udział technologii wspierających – napisów, audiodeskrypcji, tłumaczeń migowych - w przekazie TVP znacząco się zwiększy. We wtorek 22 czerwca br. Prezes Zarządu TVP S.A. podpisał umowę, na mocy której telewizja publiczna przystępuje do Partnerstwa „Telewizja bez Barier”.

Partnerstwo zostało zawiązane przez cztery organizacje – TVP S.A., Fundację Widzialni, Polski Związek Głuchych oraz Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w celu:
• znaczącego zwiększenia dostępności pozycji programowych TVP przez użycie technologii wspierających,
• rozwoju technologii wspierających, pozwalającego na korzystanie z nich przez jak największą grupę odbiorców.

W ramach współpracy prowadzone będą prace badawcze nad rozwijaniem technologii wspierających: napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji dla osób niewidomych, niedowidzących i głuchoniewidomych oraz tłumaczeń migowych.

– Przystąpienie TVP do Partnerstwa „Telewizja bez Barier” to element wypełniania przez naszą stację misji nadawcy publicznego, która polega m.in. na równoprawnym traktowaniu przez media publiczne wszystkich potencjalnych widzów, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych. TVP dołoży wszelkich starań, aby ci odbiorcy mieli jak największe szanse dostępu do nowoczesnych technologii XXI wieku – mówi Romuald Orzeł, Prezes Zarządu TVP S.A.
– Ogromnie się cieszę z pozyskania tak ważnego partnera, jakim jest telewizja publiczna, dla idei "telewizji bez barier" - dostępnej dla wszystkich, w tym dla osób z uszkodzeniami słuchu i wzroku. Wspólnie z kluczowymi partnerami reprezentującymi te środowiska zamierzamy zrobić wszystko, aby dostępność przekazu telewizyjnego, dzięki wykorzystaniu napisów, audiodeskrypcji i tłumaczeń migowych, stała się w Polsce standardem. Wykluczenie cyfrowe, czyli utrudniony dostęp do nowoczesnych technologii przekazywania informacji, jest ogromnym, aczkolwiek nieuświadamianym problemem, dotyczącym prawie 6 mln obywateli naszego kraju – stwierdza Wojciech Kulesza, Prezes Fundacji „Widzialni”.

W Polsce żyje kilka milionów osób zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym, czyli wykluczeniem z udziału w życiu społecznym wynikającym z braku dostępu do nowoczesnych form komunikacji i przekazu informacji - internetu, telewizji, telefonii, itp. Do osób narażonych na wykluczenie cyfrowe należą osoby niepełnosprawne (szczególnie niepełnosprawne ze względu na słuch lub wzrok), starsze, niezamożne, zamieszkujące biedniejsze regiony kraju, posiadające ograniczony zasób słów. Zawiązane Partnerstwo ma wyrównać szanse tych osób w dostępie do przekazu telewizyjnego, a co za tym idzie – do informacji.

Wzorcami dla Partnerstwa są największe telewizje świata. Liderem wśród telewizji europejskich jest BBC. Ponad 95 proc. programów BBC One posiada napisy, podobnie jak 90 proc. programów BBC Three, BBC Four, CBBC, Cbeebies, BBC News 24. W Wielkiej Brytanii napisy w telewizji publicznej gwarantuje Ustawa Communications Act 2003, która stanowi, że do 2010 r. nadawca musi zapewnić napisy w 90 proc. pozycji programowych. Powstające nowe kanały cyfrowe muszą mieć napisy w 60 proc. programów w momencie ich uruchomienia i 80 proc. po 10 latach. We Francji ustalono, że kanały, których oglądalność roczna przekracza 2,5 proc. muszą do 2010 r. dostosować dla niesłyszących wszystkie programy. W Holandii 75 proc. programów w kanałach publicznych posiada napisy - do 2010 wszystkie programy zarówno w telewizji publicznej jak i w stacjach prywatnych muszą mieć napisy. W Hiszpanii od 25-50 proc. programów opatrzonych jest napisami. W Irlandii pomiędzy godz. 18.30 a 23.30 napisy ma 90 proc. programów. W Norwegii ma napisy 50 proc., w Szwecji – 50 proc. nowo powstających programów, w Danii 23 proc. programów.

Dostępność przekazu telewizyjnego dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, przede wszystkim osób niepełnosprawnych, jest jednym z warunków realizacji misji telewizji publicznej, szczególnie wobec planowanego przejścia TVP S.A. na nadawanie cyfrowe, dające większe możliwości w zakresie stosowania technologii wspierających. Wyrównywanie szans w dostępie do informacji grup zagrożonych wykluczeniem to także statutowe cele pozostałych Partnerów – Fundacji Widzialni, zajmującej się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu, Polskiego Związku Głuchych i Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym – organizacji reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi (głuche i głuchoniewidome).
**2020313*telewizja-bez-barier*