• Wersja do druku
  • -AA+A

ABONAMENT RTV 2014

14:44, 13.12.2010
ABONAMENT RTV 2014 Do regularnego opłacania abonamentu zobowiązany jest każdy, kto posiada radio czy telewizor

Do regularnego opłacania abonamentu zobowiązany jest każdy, kto posiada radio czy telewizor


Podziel się:   Więcej
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UŻYWANIE ODBIORNIKÓW RTV ZA ROK 2014:

za jeden miesiąc – 5,90 zł (radiofonicznego), 19,30 zł (telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego)

za dwa miesiące - 11,45 zł (radiofonicznego), 37,45 zł (telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego)

za trzy miesiące - 17,00 zł (radiofonicznego), 55,60 zł (telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego)

za sześć miesięcy – 33,60 zł (radiofonicznego), 110,00 zł (telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego)

za rok – 63,70 zł (radiofonicznego), 208,45 zł (telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego)

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Oznacza to, że abonent wnoszący opłatę 25-go dnia miesiąca terminowo wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. W sytuacji, gdy opłata wniesiona przez abonenta 25-go dnia miesiąca wpłynie na rachunek 26-go lub 27-go jednostki Poczty nie mogą naliczać odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu.
 
 
 
...
 
WNOSZENIE OPŁAT ABONAMENTOWYCH

Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych dokonuje się w urzędach pocztowych w ciągu 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.

Dowodem zarejestrowania odbiornika są:

wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych

zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych.

Opłaty abonamentowe wnosi się za pomocą:

blankietów wpłat spersonalizowanych otrzymanych drogą korespondencyjną,

standardowych blankietów wpłat na rachunek bankowy, ogólnie dostępnych w placówkach pocztowych.

Abonament rtv można wpłacać we wszystkich placówkach pocztowych bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wpłat można dokonywać również w pozostałych instytucjach finansowych oraz przez Internet.

Wpłat z tytułu abonamentu rtv należy dokonywać na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

Pytania dot. ustalenia numeru rachunku bankowego, indywidualnego numeru identyfikacyjnego abonenta, okresu i kwoty zaległości w płatności opłat abonamentowych oraz w sprawie uzyskania blankietów wpłat należy kierować na adres poczty elektronicznej Poczty Polskiej S.A.: abonament_rtv@bydgoszcz.poczta-polska.pl.

Informacje w powyższych sprawach znajdują się na stronie internetowe Poczty Polskiej: www.poczta-polska.pl / Abonament RTV.

Osoby fizyczne uiszczają miesięcznie jedną opłatę (radiową lub radiowo-telewizyjną) niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie.

Jedną opłatę abonamentową niezależnie od liczby używanych odbiorników wnoszą również: podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w ich używaniu.

Firmy i instytucje wnoszą opłatę abonamentową za każdy używany odbiornik radiowy i telewizyjny.

Więcej informacji o rejestracji odbiorników, trybie wnoszenia opłat oraz o ich wysokości znajduje się na stronie Poczty Polskiej: www.rtv.poczta-polska.pl