• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Osoby uprawnione do zwolnienia z obowiązku płacenia opłat abonamentowych

08:10, 02.09.2008
Osoby uprawnione do zwolnienia z obowiązku płacenia opłat abonamentowych


Podziel się:   Więcej
Wykaz osób uprawnionych do uzyskania zwolnienia wraz z wykazem stosownych dokumentów:

1) osoby zaliczone do I grupy inwalidów (należy to potwierdzić na poczcie orzeczeniem ZUS-u); 2) osoby o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (należy to na poczcie potwierdzić orzeczeniem ZUS-u lub Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności);

3) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, (należy to potwierdzić na poczcie orzeczeniem ZUS-u lub Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności);

4) osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny (należy to potwierdzić na poczcie orzeczeniem i zaświadczeniem o pobieraniu zasiłku);

5) osoby, które ukończyły 75 lat (należy to potwierdzić na poczcie dowodem osobistym);

6) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego (należy to potwierdzić na poczcie decyzją MOPS-u lub ZUS-u);

7) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 db (należy to potwierdzić na poczcie legitymacją Polskiego Związku Głuchych, orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym głuchotę);

8) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 % (należy to potwierdzić na poczcie legitymacją Polskiego Związku Niewidomych, Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim);

9) inwalidzi wojenni i wojskowi (należy to potwierdzić na poczcie książeczką inwalidy wojennego lub wojskowego);

10) kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi (należy to potwierdzić na poczcie legitymacją osoby represjonowanej);

11) inwalidzi będący ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (należy to potwierdzić na poczcie legitymacją osoby represjonowanej);

12) członkowie rodzin po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi, oraz członkowie rodzin po inwalidach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (należy to potwierdzić na poczcie zaświadczeniem z Urzędu ds. Kombatantów oraz legitymacją ZUS z wpisem: członek rodziny po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym);

13) inwalidzi, którzy byli żołnierzami zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianymi w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (należy to potwierdzić na poczcie zaświadczeniem z organu wojskowego potwierdzającym rodzaj i okres tej pracy oraz orzeczeniem o inwalidztwie).

Formalności te można również załatwić u listonosza.

Zwolnienia powyższe nie przysługują wyżej wymienionym osobom, jeśli mieszkają one we wspólnym gospodarstwie domowym, z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26. rok życia i nie spełniają warunków do uzyskania zwolnienia z obowiązku płacenia za abonament RTV.