Strona główna » Publicystyka » magazyny reporterskie » Magazyn Ekspresu Reporterów

Regulamin usługi „Upload”

Regulamin usługi „Upload”

§ 1

Postanowienia wstępne


1.Organizatorem usługi „Upload” (dalej „Usługa”) jest Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł. (dalej ”Organizator” lub „TVP S.A.”).

2.Usługa aktywna jest od godziny 17:30 dnia 23.03.2009 do odwołania.

3.Informacja o odwołaniu Usługi zostanie zamieszczona na stronach internetowych TVP S.A. 7 dni przed planowanym zakończeniem świadczenia Usługi.

4.Korzystanie z Usługi wymaga akceptacji niniejszego regulaminu przez osobę korzystającą z Usługi (dalej „Użytkownik”) w sposób opisany na stronie internetowej serwisu www.magazynekspresureporterow.tvp.pl.

§ 2

Zasady świadczenia Usługi


1. Usługa polega na udostępnieniu Użytkownikowi przez Organizatora możliwości opublikowania w serwisie www.magazynekspresureporterow.tvp.pl oraz w audycjach telewizyjnych Organizatora utworów audiowizualnych (dalej „Materiał”) o charakterze informacyjnym lub publicystycznym o czasie trwania nie dłuższym niż 7 minut, których autorem jest Użytkownik

2. Z Usługi może skorzystać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Skorzystanie z Usługi wymaga zarejestrowania Profilu Użytkownika, o którym mowa w części V Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez TVP S.A. w portalu tvp.pl ,

4. Materiał może zostać przesłany Organizatorowi za pomocą mechanizmu, zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.magazynekspresureporterow.tvp.pl, co wymaga wcześniejszego zalogowania do Profilu Użytkownika.

5. Materiał powinien był zapisany w formie pliku video w formacie: 3GPP, AVI, Avid, OMF/MJPEG (decode), Avid QT/MJPEG, DNxHD (decode), DPX/Cineon (decode), DV25/50, DVCPro 25/50, Flash 8 lub 9, H.264/AVC, MPEG-1 System Stream, MPEG-2, DVD ES, MPEG-2 SD 4:2:0 lub 4:2:2, MPEG-2 HD 4:2:0 lub 4:2:2, MPEG-4, Packet Video (encode), QT Apple Video, Sorenson, DV, Avid MJPEG, Media 100 MJPEG, MJPEG A/B, MPEG-4, H.264, IPV FMA, Real (encode), VC-1, Windows Media (incl. WM HD), DVCPro, HDV, MXF lub VANC Suport.

6. Rozmiar pliku, o którym mowa w ust. 5 nie może przekraczać 200 MB.

7. Prawidłowe korzystanie z Usługi możliwe jest przy użyciu dowolnego komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługującą technologię Java Script oraz podłączonego do sieci Internet. Ponadto do prawidłowego działania Usługi może być konieczne włączenie/zainstalowanie oprogramowania pozwalającego na obsługę technologii Flash, oraz tzw. cookies, w szczególności Java, Adobe Flash Player.

8. Wysyłając Materiał Użytkownik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu,
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) jest autorem wysłanego Materiału, oraz że dysponuje do Materiału pełnią praw autorskich i praw pokrewnych, nieograniczonych w żaden sposób na rzecz osoby trzeciej,
d) uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został w ramach Materiału na nieodpłatną publikację ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym regulaminem,
e) Materiał nie narusza przepisów obowiązującego prawa,
f) Materiał nie zawiera informacji nieprawdziwych i wprowadzających w błąd,
g) bierze odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem Materiału przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym regulaminem, w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich, prawa do wizerunku oraz wynikające z faktu wystąpienia w Materiale nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji,
h) wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanego Materiału w całości lub we fragmentach przez Organizatora w celu promocji TVP S.A. lub jej działalności, w szczególności promocji jej stron internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
i) wyraża zgodę na oznaczenie Materiału nazwą Użytkownika wybraną przez niego w trakcie rejestracji Profilu Użytkownika lub też udostępniania go anonimowo w zależności od decyzji Organizatora,
j)wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora,
9. Wysyłając Materiał, Użytkownik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji umożliwiającej mu nieograniczone w czasie i przestrzeni korzystanie z Materiału poprzez:
a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
b) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. a) -wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie;
c) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:

1) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
2) wszelkie publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w pkt 1),

d) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie.

10. Materiał nie może zawierać treści bezprawnych i naruszających zasady dobrych obyczajów (przykładowo: treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych). W wypadku naruszenia niniejszego postanowienia, Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do publikacji lub usunięcia Materiału oraz pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności, o której mowa w ust. 8 lit. g.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do publikacji przesłanych Materiałów, w szczególności odrzucenia Materiałów, których jakość wykonania powoduje, że nagranie jest nieczytelne.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełnień, skrótów bądź przeróbek przesyłanych Materiałów, w tym przeniesienia na inną technikę oraz włączenia Materiału do innego utworu, eksploatowanego na polach wskazanych w ust. 6, i łączenia z innymi utworami, a Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z opracowań i utworów tego typu.

13. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wyboru oraz spośród odebranych Materiałów i opublikowania wyłącznie niektórych z nich.

14. Wybrane Materiały mogą być wykorzystane w audycjach telewizyjnych Organizatora, w tym audycji „Magazyn Ekspresu Reporterów”.

15. Każdy korzystający z Usługi może nadesłać nieograniczoną liczbę Materiałów.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem.

§ 3

Postanowienia końcowe


1. Regulamin Usługi dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.magazynekspresureporterow.tvp.pl w sposób umożliwiający jego pobranie i zapisanie na dysku komputera lub innym nośniku elektronicznym.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejszy regulamin stanowi regulamin szczegółowy w rozumieniu „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez TVP S.A. w portalu tvp.pl”, dostępnego na stronach portalu tvp.pl oraz że wyrażona przez niego akceptacja obejmuje postanowienia obu regulaminów.

3.Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Usługi. Zmieniony regulaminu opublikowany zostanie na stronach internetowych TVP S.A.

Prześlij plik

Aby skorzystać z funkcji przesyłania materiałów musisz się zalogować. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.