Dostępność

Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu sms pod nazwą „Postaw na milion - ankieta”

I. Postanowienia wstępne
 1. Organizatorem serwisu „Postaw na milion - ankieta” jest Spółka Akcyjna - Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł, zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę serwisu.
 3. Serwis trwa od 04.02.2011 r. do odwołania.

II. Zasady funkcjonowania serwisu
 1. Celem serwisu jest udostępnienie użytkownikowi końcowemu dostępu do ankiety, za pomocą której może pozostawić swoje zgłoszenie do udziału w programie „Postaw na milion”. Udostępnienie to odbywa się poprzez kod aktywujący ankietę.
 2. Użytkownik serwisu za pośrednictwem wiadomości SMS o treści CASTING, wysłanej pod numer SMS Premium 7540, otrzyma unikatowy kod, niezbędny do wysłania Organizatorowi ankiety, znajdującej się na stronie postawnamilion.tvp.pl.
 3. Organizator zobowiązuje się przekazać ankietę Producentowi programu „Postaw na milion” w celu jej dalszej weryfikacji.
 4. Producent zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi przez siebie osobami, spośród tych, które pozostawiły ankietę a samo wysłanie ankiety nie kwalifikuje osoby, która ją pozostawiła w systemie Organizatora, do udziału w programie.
 5. Aby uzyskać kod aktywujący ankietę abonent powinien wysłać pod numer 7540 wiadomość tekstową o treści: CASTING.
 6. Koszt wysłania wiadomości pod numer 7540 wynosi 5 zł / 6,15 zł z VAT.
 7. Otrzymany w wiadomości zwrotnej kod służy jedynie w celu aktywacji ankiety i może być wykorzystany wyłącznie raz. Zwrotna wiadomość SMS wysłana zostanie na numer telefonu, z którego wysłany został SMS o treści CASTING.

III. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin serwisu dostępny jest w siedzibie Biura Reklamy TVP S.A. w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, w Zespole ds. Projektów Multimedialnych i Mediów Interaktywnych oraz na stronie sms.tvp.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania serwisu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach określonych w pkt III.1.
 3. Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Za utratę otrzymanego w zwrotnej wiadomości SMS kodu w okresie pomiędzy jego uzyskaniem a aktywacją ankiety odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 5. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające przeprowadzenie Serwisu.
 6. Reklamacje dotyczące Serwisu należy przesyłać na adres: Biuro Reklamy TVP S.A., Warszawa 00-99, ul. J. P. Woronicza 17, Zespół ds. Projektów Multimedialnych i Mediów Interaktywnych.
 7. Reklamacje należy przesyłać w terminie do 5 dni od daty emisji sondy, której reklamacja dotyczy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 10 dni od daty otrzymania.
 8. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu „Postaw na milion - ankieta”.