regulamin

Regulamin przekazywania materiałów do audycji „Poziom 2.0”

§1
Postanowienia wstępne

1.    Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł. (dalej: Organizator lub TVP) jest producentem audycji p.t. „Poziom 2.0”, w ramach której zamierza prezentować utwory audiowizualne (dalej: Materiały), przekazywane jej przez telewidzów i użytkowników portalu internetowego tvp.pl, (dalej: Uczestnik lub Uczestnicy).
2.    Uczestnicy mogą przekazywać Materiały od dnia 19.09.2011 do odwołania.
3.    Informacja o zakończeniu możliwości przesyłania Materiałów zostanie zamieszczona na stronach internetowych TVP na 7 dni przed planowanym zakończeniem.
4.    Przesłanie jakiegokolwiek Materiału wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.

§ 2
Zasady przesyłania Materiałów

1.    Materiały przesyłane przez Uczestnika powinny stanowić krótkie filmy o charakterze informacyjnym lub publicystycznym, których autorem jest Uczestnik.
2.    Jeden Materiał nie może być dłuższy niż 7 minut.
3.    Materiały może przesyłać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4.    Uczestnik przesyła Materiał Organizatorowi za pomocą mechanizmu, zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.poziom2.0.tvp.pl
5.    Przesłanie Materiału uzależnione jest od:
a)    podania przez Uczestnika swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i nazwy miejscowości, z której pochodzi,
b)    zaakceptowania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
6.    Dane osobowe uczestników podlegają ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) jest Telewizja Polska S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 17. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych.
7.    Materiał powinien był zapisany w formie pliku video w formacie: 3GPP, AVI, Avid, OMF/MJPEG (decode), Avid QT/MJPEG, DNxHD (decode), DPX/Cineon (decode), DV25/50, DVCPro 25/50, Flash 8 lub 9, H.264/AVC, MPEG-1 System Stream, MPEG-2, DVD ES, MPEG-2 SD 4:2:0 lub 4:2:2, MPEG-2 HD 4:2:0 lub 4:2:2, MPEG-4, Packet Video (encode), QT Apple Video, Sorenson, DV, Avid MJPEG, Media 100 MJPEG, MJPEG A/B, MPEG-4, H.264, IPV FMA, Real (encode), VC-1, Windows Media (incl. WM HD), DVCPro, HDV, MXF lub VANC Suport.
8.    Rozmiar pliku, o którym mowa w ust. 5 nie może przekraczać 50 MB.
9.    Prawidłowe przesłanie Materiału możliwe jest przy użyciu dowolnego komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługującą technologię Java Script oraz podłączonego do sieci Internet. Ponadto do prawidłowego przesłania Materiału może być konieczne włączenie/zainstalowanie oprogramowania pozwalającego na obsługę technologii Flash, oraz tzw. cookies, w szczególności Java, Adobe Flash Player.
10.    Wysyłając Materiał Uczestnik oświadcza, że:
a)    zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu,
b)    jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c)    jest twórcą wysłanego Materiału oraz, że dysponuje pełnią praw autorskich i praw pokrewnych do Materiału, nieograniczonych w żaden sposób na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej,
d)    uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został w ramach Materiału na nieodpłatną publikację ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym regulaminem,
e)    Materiał nie narusza przepisów obowiązującego prawa,
f)    Materiał nie zawiera informacji nieprawdziwych i wprowadzających w błąd,
g)    bierze odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem Materiału przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym regulaminem, w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich, prawa do wizerunku oraz wynikające z faktu wystąpienia w Materiale nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji,
h)    wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanego Materiału w całości lub we fragmentach przez Organizatora w celu promocji TVP S.A. lub jej działalności, w szczególności promocji jej stron internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
i)    wyraża zgodę na oznaczenie Materiału imieniem i nazwiskiem podanym przez niego przy przesyłaniu Materiału lub też udostępniania go anonimowo w zależności od decyzji Organizatora,
j)    wszelkie, podane podczas przesyłania Materiału, dane osobowe przekazuje dobrowolnie oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Organizatora w celu publikacji Materiału w ramach licencji, o której mowa w ust. 11, w szczególności w ramach audycji „Poziom 2.0” i w Portalu Organizatora oraz ewentualnego kontaktu ze strony Organizatora w sprawach związanych z audycją „Poziom 2.0” lub Materiałem.
k)    wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora.
 
11.    Wysyłając Materiał, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji umożliwiającej mu nieograniczone w czasie i przestrzeni korzystanie z Materiału poprzez:
a)    wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
b)    wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. a) -wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie;
c)    wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
1)    wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
2)    wszelkie publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w pkt 1),
3)    wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie.


12.    Materiał nie może zawierać treści bezprawnych i naruszających zasady dobrych obyczajów (przykładowo: treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych). W wypadku naruszenia niniejszego postanowienia, Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do publikacji lub usunięcia Materiału oraz pociągnięcia Uczestnika do odpowiedzialności, o której mowa w ust. 10 lit. g.
13.    Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do publikacji przesłanych Materiałów, w szczególności odrzucenia Materiałów, których jakość wykonania powoduje, że nagranie jest nieczytelne.
14.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełnień, skrótów bądź przeróbek przesyłanych Materiałów, w tym przeniesienia na inną technikę oraz włączenia Materiału do innego utworu, eksploatowanego na polach wskazanych w ust. 11, i łączenia z innymi utworami, a Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z opracowań i utworów tego typu.
15.    Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wyboru oraz spośród odebranych Materiałów i opublikowania wyłącznie niektórych z nich.
16.    Wybrane Materiały mogą być wykorzystane w audycjach telewizyjnych Organizatora, w tym audycji „Poziom 2.0”.
17.    Każdy Uczestnik może nadesłać nieograniczoną liczbę Materiałów.
18.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki przesyłania Materiałów w sposób niezgodny z Regulaminem.

§ 3
Postanowienia końcowe

1.    Regulamin Usługi dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.poziom2.0.tvp.pl w sposób umożliwiający jego pobranie i zapisanie na dysku komputera lub innym nośniku elektronicznym.
2.    Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niniejszy regulamin stanowi regulamin szczegółowy w rozumieniu „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez TVP S.A. w portalu tvp.pl”, dostępnego na stronach portalu tvp.pl oraz że wyrażona przez niego akceptacja obejmuje postanowienia obu regulaminów.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości
w działaniu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy przesyłaniu Materiałów. Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Uczestników.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronach internetowych Portalu Organizatora.
5.    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.

Get Adobe Flash player

Na youtube