Wyniki wyszukiwania:
Data aktualizacji: 2014-05-16
... 1 stycznia w Polsce zakaz rytualnego uboju zwierz��t jest przestrzegany? Reporterom Po prostu bez trudu uda��o si�� znale���� ubojni��, kt��ra oferowa��a zabicie ... z Tomaszem Sekielskim m��wi o tym dramatycznym kroku i co si�� po nim zmieni��o. 3) Pe��na nago���� ca���� dob��, czyli erotyczne ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: wideo
Data aktualizacji: 2014-05-28
Kategoria: tvp
... w t�� walk��, to by�� jej wysi��ek. Po prostu dosz��a do ��ciany i sta��o si�� to, co si�� sta��o m��wi�� w TVP Info Jaros��aw Chojnacki, m���� Krystyny Chojnackiej, kt ... ��nie pobranego podatku akcyzowego, a gdy s��d po raz 17. odes��a�� spraw�� do ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: wideo
Data aktualizacji: 2014-05-07
Kategoria: tvp
Tragedia promu w Korei Po��udniowej poch��on����a ju�� ponad 260 ofiar. Pogr����eni w ��a ... . Kto winny jest tej katastrofie? Odpowiedzi na to pytanie szukali dziennikarze programu Po prostu TVP1....więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: wideo
Data aktualizacji: 2014-10-16
Kategoria: tvp
... . Ostatni�� ods��on�� tego starcia by��o uprowadzenie funkcjonariusza esto��skiej s��u��by bezpiecze��stwa wewn��trznego. Sprawie przyjrza��a si�� ekipa programu Po prostu Tomasza Sekielskiego....więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: wideo
Data aktualizacji: 2014-05-16
Reporterzy programu Po prostu dotarli do materia����w z kamer przemys��owych gda��skiego lotniska, z kt��rych niezbicie wynika, ��e tamtejsze s��u��by ochrony ��ama��y ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: wideo
Data aktualizacji: 2014-05-16
... Rolnictwa ��wiadomie wprowadzali w b����d pos����w, twierdz��c, ��e prawo europejskie zezwala na zabijanie zwierz��t bez ich og��uszania. 2. Reporterzy Po prostu sprawdzili, jak dzia��aj�� wr����bici. Okazuje si��, ��e to powa��ny, bo wart ok. 2 mld z��otych rocznie biznes. W Polsce dzia ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: wideo
Data aktualizacji: 2014-05-16
... �� prace nad zwi��kszeniem bezpiecze��stwa tego jednego z najwa��niejszych budynk��w w kraju, w kt��rym pracuj�� wybra��cy narodu. Prowokacja dziennikarzy Po prostu pokaza��a, ��e mo��na tam wnie���� substancje, z kt��rych mo��na skonstruowa�� bomb��. Marsza��ek Ewa Kopacz by��a oburzona. 2) Gdzie ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: wideo
Data aktualizacji: 2011-03-29
Kategoria: tvp / Gorz��w Wielkopolski
Tytu��owy Leon jest wra��liwym czterdziestolatkiem przyt��oczonym przez szar�� rzeczywisto���� i otaczaj��ce go kobiety. Gra aktor��w ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2014-07-23
Gazowy szanta�� to pot����na bro�� polityczna. Po raz pierwszy od 1989 roku mamy realn�� szans�� na dywersyfikacj�� dostawc��w tego surowca. Po drodze pope��niono jednak ca���� mas�� b����d��w, za kt��re ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: wideo
Data aktualizacji: 2013-08-25
Kategoria: tvp / Szczecin
... matki i dziecka nie zagra��a niebezpiecze��stwo. Nie wymagaj�� hospitalizacji. Wiadomo jedynie, ��e matka z c��rk�� sp��dza��y w ��winouj��ciu wakacje. Po wypisaniu ze szpitala kontakt z nimi si�� urwa��. A Krzysztof Ostrowski ��artuje, ��e chyba powinien zosta�� ratownikiem, bo kilka lat temu w podobnych okoliczno ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja

Kategorie zawierające wyniki: