Wyniki wyszukiwania:
Data aktualizacji: 2013-05-07
Kategoria: tvp
... Mi��kowskim - poprowadzi Agnieszka Szyd��owska. W ramach pasma, opr��cz rozmowy w studio, zapraszamy do obejrzenia program��w z udzia��em Piotra Fronczewskiego. O godz. 17 ... �� w re��yserii Konrada Szo��ajskiego. Emisja 14 lipca, od godz. 17.10, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-05-06
Kategoria: tvp
... ��yna Lutos��awska rozmawia w Teatrze Starym w Lublinie z re��yserem Paw��em Passinim i aktorem Mariuszem Bonaszewskim. Emisja 8 maja, godz. 16.00, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-04-30
Kategoria: tvp
... hotelowa, podczas gdy dzieci jej wujka Antoniego, wsp����autora porwania, poko��czy��y studia i ��yj�� dostatnio. Gdy okazuje si��, ��e Agnieszka nie wiedzia��a nic o ... Polski i spotka�� si�� ze swoim ojcem? Emisja 8 maja, godz. 22.40, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-04-26
Kategoria: tvp
... festiwalu zaproszeni zostali re��yserka Agata Duda-Gracz, dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w MKiDN Zenon Butkiewicz, aktor Ireneusz Czop i krytyk teatralny Jacek Wakar. ... Bront w re��yserii Kuby Kowalskiego, w wykonaniu aktor��w warszawskiego Teatru Studio, Oresteja Ajschylosa w re��yserii Jana Klaty oraz Paw Kr��lowej wed ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-04-26
Kategoria: tvp
... pocz��tkach swojej kariery, miejscu muzyki klasycznej we wsp����czesnym ��wiecie Jerzy Maksymiuk opowiada prowadzacej program MarciePerchu��-Burzy��skiej. Emisja 8 maja, godz. 22.00, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-04-25
Kategoria: tvp
... do Pary��a, co powoduje, ��e Jenny coraz rzadziej my��li o wymarzonych studiach w Oksfordzie. Prze��ywa romans jak ze snu, kt��ry, tak jak sen, ... zdobywaj��cej ��wiadomo����, eleganckiej m��odej kobiety. Emisja 16 czerwca, godz. 14.35, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-04-24
Kategoria: tvp
... ��cego si�� wojska. Ju�� w gimnazjum marzy�� o aktorstwie. W 1950 roku rozpocz���� studia w warszawskiej PWST. Doskonali�� wrodzony talent pod okiem m.in. profesora Aleksandra Bardiniego ... innych. Gra�� r��wnie�� w produkcjach telewizyjnych. Emisja 4 maja, godz. 15.15, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-04-23
Kategoria: tvp
... wa��ne s�� relacje mi��dzypokoleniowe, kt��re ka��dej ze stron dostarczaj�� g����bokich prze��y�� emocjonalnych. Emisja 25 kwietnia, od godz. 18.30, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-04-23
Kategoria: tvp
... �� buddyzmowi, b��dzie bohaterk�� kolejnej Niedzieli z w TVP Kultura. Po latach praktyki buddyjskiej uwie��czonej przyznaniem jej ... Weil. W ramach pasma, opr��cz rozmowy w studio, proponujemy o godz. 17.55 wybrany przez aktork�� ... ��garni. Emisja 28 kwietnia, od godz. 17.20, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-04-18
Kategoria: tvp
... �� marzy�� o zawodzie architekta, wybra�� studia na Wy��szej Szkole Teatralnej ... po raz pierwszy nagrywa�� w studiu radiowym. Szczyt jego popularno��ci ... ��pie zapraszamy na rozmow�� w studiu, kt��r�� poprowadzi Agnieszka Szyd ... godz. 18.05 program rozrywkowy Studio Gamma ��piewa Jerzy Po ... czerwca, od godz. 17.05, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-04-13
Kategoria: tvp
... ��czenia Gwarancji Kultury i obchody 8. urodzin TVP Kultura odby��y si�� w Studiu 1, przy ... ��a dyrektor TVP Kultura Katarzyna Janowska, ... zam��wienie TVP Kultura dwa utwory ... ��w. GWARANCJE KULTURY - LAUREACI LITERATURA ... . MENED��ER KULTURY Violetta ��abanow ... muzyki klasycznej. KULTURA W SIECI ... publiczna instytucja kultury mo��e ... �� si�� kultur�� i traktowa�� ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-04-10
Kategoria: tvp
... dw��ch latach sp��dzonych na tworzeniu piosenek, koncertowaniu i pracy w studio, w styczniu 2008 roku grupa podpisa��a kontrakt p��ytowy z wytw ... wydawniczej Polskapresse wyr����nienia w plebiscycie Cz��owiek Roku 2008 w dziedzinie Kultura. W sk��adzie zespo��u znajduj�� si��: Przemek Zdunek (wokal, gitara basowa, ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-04-10
Kategoria: tvp
... - wokal, gitara Adam Byczkowski - wokal, gitara Igor Nikiforow - wokal, perkusja Tomasz Dworakowski - wokal, puzon Maurycy Idzikowski - wokal, tr��bka Emisja 12 kwietnia, godz. 00.25, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-04-10
Kategoria: tvp
... Prusem i Dorot�� Landowsk�� poprowadzi Marta Perchu��-Burzy��ska. Opr��cz rozmowy w studiu wyemitujemy o godz. 17.55 Chryje z Polsk�� spektakl w re��yserii Macieja ... filmem Matka Teresa od kot��w Emisja 14 kwietnia, od godz. 17.15, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-04-08
Kategoria: tvp
... , pedagog i znawca teatru dla najm��odszych. Na scenach Teatru Dramatycznego, Teatru Studio oraz Teatru Polskiego b��dzie mo��na zobaczy�� a�� 19 przedstawie��. W ... ��r�� m��ody re��yser otrzyma�� m.in. nominacj�� do tegorocznych Gwarancji Kultury; Filoktet Sofoklesa w re��yserii Barbary Wysockiej z Teatru Polskiego we Wroc ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-04-02
Kategoria: tvp
... stop kolor Marii Sadowskiej pokazuje muzyczne ��rodowisko warszawskiego clubbingu: pokolenie bez rewolucji i kultury, kochaj��ce muzyk�� i nieustaj��c�� zabaw��. Droga wewn��trzna Doroty Lamparskiej jest ... ��ego nieszcz����cia i pr��by czasu. Emisja 10 kwietnia, godz. 20.20, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-27
Kategoria: tvp
... teatru. W ramach pasma, opr��cz rozmowy w studiu, W ramach pasma, opr��cz rozmowy w studiu, wyemitujemy o godz. 17.45 Cyrograf dojrza��o ... Szczur. Emisja 9 czerwca, od godz. 17.05, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-27
Kategoria: tvp
... ��omie marca i kwietnia 2012 r. w nowoczesnym studio filmowym Alvernia Studios pod Krakowem. Rejestracja Pasji wed ... nagranie. Umiejscowiona centralnie scena przypomina ascetyczn�� sal�� koncertow��, studio nagraniowe oraz plan filmowy. Tak zorganizowana przestrze�� pozwoli ... �� tak��e w wizualizacjach wy��wietlanych na sklepieniu studia. Widzowie zobacz�� m.in. Krzysztofa Pendereckiego kre ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-25
Kategoria: tvp
... Pi��tek o godz. 22.50 na antenie TVP 2. Rejestracja Pasji wed��ug ��w. ��ukasza to ... sceny, przypominaj��c jednocze��nie ascetyczn�� sal�� koncertow��, studio nagraniowe i plan filmowy. Tak zorganizowana przestrze�� pozwoli ... perspektyw, co ze wzgl��du na aran��acj�� studia nie by��o mo��liwe podczas trwania ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-21
Kategoria: tvp
... trzech kraj��w zwi��zkowych znajduje si�� jedno studio: Erfurt Turyngia, Magdeburg Saksonia-Anhalt, Drezno Saksonia. MDR ... . Koncert z wielkanocnego Festiwalu Beethovenowskiego rozpoczyna wsp����prac�� TVP Kultura z telewizj�� MDR. B��dzie on emitowany w ... terenie Niemiec. Emisja 27 marca, godz. 19.30, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-15
Kategoria: tvp
... krajach, bior��cych udzia�� w tym wydarzeniu. 20 marca 2013 r. o godz. 11.00 zapraszamy na konferencj�� prasow�� po��wi��con�� temu wydarzeniu, do Studia 5, na ul. Woronicza 17, wej��cie przez blok F. W konferencji udzia�� wezm�� tancerze krajowych eliminacji, jurorzy i choreografowie....więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-15
Kategoria: tvp
... , a starszy brat pracuje jako producent muzyczny. W wieku dwudziestu lat rozpocz����a studia w ��otewskiej Akademii Muzycznej w Rydze. Nauk�� kontynuowa��a nast��pnie w Wiedniu ... tytu��em wokalistki roku. Emisja 29 lipca, godz. 8.10 i 16.35, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-14
Kategoria: tvp / Kultura / Serwisy / Teatr Telewizji
... Gabrieli Zapolskiej Moralno���� pani Dulskiej w re��yserii Marcina Wrony. Nagranie spektaklu by��o realizowane od 16 do 22 grudnia 2012 r. w hali produkcyjnej TVP w Warszawie. Autorem zdj���� do spektaklu jest Jan Holoubek, a scenografia jest dzie��em Anna Wunderlich. W obsadzie spektaklu znale��li si��: Magdalena Cielecka ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-14
Kategoria: tvp
... spo��r��d ameryka��skich poet��w, g����boko wp��yn����a na�� kultura prowansalska i klasyka trubadur��w, cho�� ��r��d��a jego tw��rczo��ci ... Venclova i Lidija Dimkovska. Emisja 16 marca, godz. 10.20 i 16.50, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-14
Kategoria: tvp
... ��y na niego najwi��kszy wp��yw. W ramach pasma, poza rozmow�� w studiu, wyemitujemy Teatr Telewizji Febe wr���� w re��yserii Anny Augustynowicz o godz. 18 ... polsko-ruska o godz. 20.00. Emisja 17 marca, od godz. 17.25, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-14
Kategoria: tvp
... ��cie Gra��yny Lutos��awskiej: Miros��aw P��czak - socjolog i publicysta oraz muzyk i performer Jacek Budy�� Szymkiewicz. Emisja 20 marca, godz. 16.00, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-14
Kategoria: tvp
... oraz zespo��u The Beatles. Nagranie odbywa��o si�� w specjalnie przygotowanym analogowym studiu Radia Gda��sk, w czasie rzeczywistym, bez poprawek i ingerencji. Nasz dzisiejszy go���� ... radiu i na koncertach. Emisja 20 marca, godz. 20.20 i 1.05, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-14
Kategoria: tvp
... karierze zespo��u album pt. Piosenki Izy ukaza�� si�� 18 pa��dziernika 2011 r. nak��adem wydawnictwa Muzykoterapia Records. Emisja 22 marca, godz.00.20, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-13
Kategoria: tvp
... wsp����czesnej historii Polski Miros��aw Ba��ka opowiada Maxowi Cegielskiemu w Studio Kultura Rozmowy. Emisja 13 marca, godz. 20.20 i 1.50, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-13
Kategoria: tvp / Kultura / Serwisy / Teatr Telewizji
... Telewizji. Daje mu Pan pierwsze��stwo w historii TVP? Zdecydowanie, obok kilku innych pozycji, kt��re tak ... Polski Teatr Telewizji wypracowa�� co�� zupe��nie innego. Studio jest zupe��nie innym miejscem, gdzie by��a ... jako niezwykle wa��ne, unikalne zjawisko w polskiej kulturze. Dzi��kujemy za rozmow��. Rozmawiali: Krzysztof Lubczy ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-13
Kategoria: tvp / Kultura / Serwisy / Teatr Telewizji
... ����nych teatr��w do studia. Bo jest to takie ... jak w pocz��tkach TVP robiony by�� teatr To ... sprzeciwiam. Sama, jak w TVP pracowa��am, to poza ... Telewizji, ale og��lnie TVP. Na r����nych forach ... w Sejmie s�� komisje kultury. Wszyscy jednog��o��nie ... mapie prezentowania kultury polskiej jest ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-07
Kategoria: tvp
... Teatrze Starym w Lublinie poprowadzi Gra��yna Lutos��awska, jej go����mi b��d�� Krzysztof Varga i Marcin ��wietlicki. Emisja 13 marca,godz. 16.00, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-07
Kategoria: tvp
... gra na saksofonie. Pierwszy zesp���� z jakim by�� zwi��zany ( na prze��omie lat 80. i 90.) to Marians. Emisja 15 marca, godz. 00.35, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-07
Kategoria: tvp
... znajdowa�� si�� w prowincji pozna��skiej Cesarstwa Niemieckiego. W 1934 roku rozpocz����a studia w Wy��szej Szkole Muzycznej w Berlinie. Debiutowa��a w 1938 w Operze ... roku w Schruns (Austria). Emisja 8 lipca, godz. 8.10 i 16.40, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-07
Kategoria: tvp
... �� Niezabitowsk��, kt��ra jest pierwszym z zaproszonych do studia go��ci, przed 25 laty zrealizowali dla magazynu ... do dzisiaj. Marcin Kydry��ski, drugi zaproszony do studia go����, pomo��e odpowiedzie�� na pytanie czy robienie ... .20. Emisja 10 marca, od godz. 17.45, TVP Kultura....więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-06
Kategoria: tvp
... ��cej popularno��ci z Katarzyn�� Michalak, Mariuszem Szczyg��em i Wojciechem Tochmanem. Emisja 1 lutego, godz. 16.10 Powt��rka 2 lutego, godz. 10.20, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-03-05
Kategoria: tvp
... ��ca jesiennej ram��wki TVP Kultura. W��r��d jesiennych wydarze�� w TVP Kultura znajd�� si��: pierwszy raz ... przygotowywane przez redakcj�� filmow�� TVP Kultura. MAD MEN W pa ... ALLENA Od pa��dziernika TVP Kultura przybli��a ... ostatnich lat TVP Kultura zaprezentuje we ... na antenie TVP Kultura filmy wsp ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-02-28
Kategoria: tvp
... ��ad tworz��: Adam Waleszy��ski (gitara), Maciej Karbowski (gitara, klawisze), Przemek W��g��owski (bas), Tomasz Sto��owski (perkusja). Emisja 8 marca, godz. 00.15, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-02-28
Kategoria: tvp
... zaanga��owanego spo��ecznie oraz pozateatralnej aktywno��ci obywatelskiej. Emisja 27 lutego, godz. 20.20 i 00.55 Powt��rka 28 lutego, godz. 16.00, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-02-24
Kategoria: tvp
... m��odych muzyk��w, nagroda przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2001. Jest laureatemPaszportu Polityki ... Rock-pop-estrada (2004). Otrzyma�� Wielk�� Nagrod�� Fundacji Kultury (2006) oraz nagrod�� Ministerstwa Spraw Zagranicznych za promowanie kultury polskiej za granic��. Od 1994 roku regularnie ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-02-22
Kategoria: tvp
... �� si�� w 1956 roku. Nagrany w studio RCA W Nashville oraz Nowym Jorku ... �� muzyczny pochodzi�� z sesji nagraniowej w studio Sun Studio w Memphis. Dwudziestojednoletni piosenkarz zyska�� ogromn�� ... osobowo���� zmieni��y oblicze ameryka��skiej kultury. Emisja 6 lipca, godz. 19.15 ... ��rka 7 lipca, godz. 13.20, TVP Kultura....więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-02-20
Kategoria: tvp
... 30 latach rockowego grania ci��gle by�� buntownikiem i by�� na kontrze do otaczaj��cego ��wiata. Emisja 29 maja, godz. 22.25 i 2.00, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-02-17
Kategoria: tvp
... War Pigs, Iron Man, Electric Funeral czy utworem tytu��owym. Paranoid powsta�� w studiu ju�� podczas nagrywania materia��u - kompozycja spodoba��a si�� zespo��owi do tego ... . Emisja 16 lutego, godz. 19.15, powt��rka 17 lutego, godz. 13.25, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-02-14
Kategoria: tvp
... �� parti�� dla jego c��rki, kt��ra i tak wyje��d��a na studia do Londynu. Tymczasem Pele wygrywa konkurs muzyczny. Ch��opak staje przed wyborem - jecha�� ... ��yt�� i zacz���� karier��. Emisja 13 lutego, godz. 21.00 i 2.15, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-02-14
Kategoria: tvp
... analizuje i krytykuje przyj��te konwencje, kultur�� (masow��), tradycyjne modele wychowania. Bada relacje ... konfrontacja z rzeczywisto��ci��. Specjalnie dla TVP Kultura prowadzi Libera. Przewodnik po sztuce. w ... Muzeum Sztuki Nowoczesnej w ��odzi. w Studio Kultura Rozmowy Zbigniew Libera opowiada o byciu ... , godz. 20.20 i 1.30, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-02-11
Kategoria: tvp
... jego innej pasji t��umaczeniu dramat��w francuskich mistrz��w. Go����mi w studiu b��d�� tak��e: Andrzej Wajda, Teresa Budzisz-Krzy��anowska, Jerzy Stuhr, Maciej ... ��ci���� w Skaryszewie z roku 1967. Emisja 10 lutego, od godz. 17.15, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-02-10
Kategoria: tvp
... ��dzy 6 i 21 grudnia 1971 w hotelu Grand w Montreux w ruchomym studiu zespo��u The Rolling Stones. Deep Purple s�� uznawani za pionier��w heavymetalu ... . Emisja 9 lutego, godz. 19.15 Powt��rka 10 lutego, godz. 13.25, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-02-07
Kategoria: tvp
... przed jakimi staje aktorka i ci��g��ych poszukiwaniach. Emisja 6 stycznia, godz. 20.20 i 00.00 Powt��rka 7 stycznia, godz. 16.00, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-02-04
Kategoria: tvp
... osobi��cie, jak i zawodowo z poetk��. W studio obecni b��d�� Teresa Walas, przyjaci����ka i ... pracy Fundacji im. Wis��awy Szymborskiej. W drugim studiu go��ci�� b��d��: Wanda Klominek, psycholog, najbli ... .20. Emisja 3 lutego, od godz. 17.15, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-02-02
Kategoria: tvp
... zosta��y zmiksowane przez Piotra Zygo w Izabelin Studio oraz Adama Toczko w Elektra Studio. W sk��ad zespo��u wchodz��: Izabela Komoszy ... ��tek (bas). Emisja 1 lutego, godz. 00.25, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-02-01
Kategoria: tvp
... ASP, za��o��y�� Studio Film��w Animowanych w ... zas��ugi dla polskiej kultury odebra�� Srebrny Medal Zas��u��ony Kulturze Gloria Artis. W pa ... w pozna��skim Telewizyjnym Studio Film��w Animowanych, w ... Telewizji w Warszawie, ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia ... , od godz. 18.20, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-01-31
Kategoria: tvp
... i miejscu, jakie powinien zajmowa�� we wsp����czesnym ��wiecie. Emisja 30 stycznia, godz. 20.20 i 00.55 Powt��rka 31 stycznia, godz. 16.00, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-01-29
Kategoria: tvp
... -parti, Wariacje na temat Paganiniego na dwa fortepiany. Studio prowadz��: Agnieszka Szyd��owska i Adam Rozlach Go ... Emilia Sitarz, pianistka Marcin Zdunik, wiolonczelista Emisja w TVP Kultura: Mi��o���� i muzyka - portret Witolda Lutos��awskiego ... . 8.15 i godz. 17.10 Rozmowa w studiu i wyst��p Royal String Quartet ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-01-28
Kategoria: tvp
... na ��wiecie. W 2013 roku zosta�� uhonorowany przez TVP Kultura Gwarancj�� Kultury w kategorii muzyka powa��na. Spotkanie poprowadzi Marta ... ��rczo��ci. W ramach pasma, poza rozmow�� w studiu, gdzie pojawi�� si�� r��wnie�� Katarzyna Becza��a ... roku. Emisja 16 czerwca, od godz. 17.00, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-01-24
Kategoria: tvp
... stworzenia poruszaj��cych kreacji w takich spektaklach, jak Oczyszczeni czy Krum. W Studio Kultura Rozmowy Stanis��awa Celi��ska rozmawia z Katarzyn�� Janowsk�� o wyborach ��yciowych ... . 20.20 i 2.15 Powt��rka 24 stycznia, godz. 16.00, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-01-21
Kategoria: tvp
... i Jerzy Kapu��ci��ski. W ramach spotkania, opr��cz rozm��w w studiu, wyemitujemy o godz. 17.40 koncert Micha��a Urbaniaka, rapera Solida i Orkiestry ... konwencji groteski (emisja godz. 20.45). Emisja 30 czerwca, od godz. 17.05, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-01-19
Kategoria: tvp
Koncerty realizowane w studiu Polskiego Radia w ramach programu Ministerstwo ... ��dy czwartek o godz. 18.00. TVP Kultura i Radiowa Czw��rka zapraszaj�� na ... szlifu nada�� jej w swym nowojorskim studio nadworny producent Nicka Cave'a - Victor ... Emisja 18 stycznia, godz. 00.20, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-01-17
Kategoria: tvp
... �� do Paszportu Polityki kierownik Redakcji Muzycznej TVP Kultura, Robert Kamyk. Wojciech Blecharz urodzi�� si�� ... na Warszawskiej Jesieni. Otrzyma�� stypendia ministra kultury oraz stypendium Acadmie Musicale de Villecroze ... - dowiemy si�� 15 stycznia. A w TVP Kultura Wojciech Blecharz opowie o swojej muzyce, ... ��rka: 17 stycznia, godz. 16.00, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-01-16
Kategoria: tvp
... ����no���� i marnotrawstwo. Aleksander Ostrowski (18231886) - nazywany jest ojcem realizmu w rosyjskim teatrze. Studia na wydziale prawa uniwersytetu moskiewskiego i praktyka zawodowa dostarczy��y mu bogatego materia ... �� grane s�� na scenach ca��ego ��wiata. Emisja 15 stycznia, godz. 20.20, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-01-14
Kategoria: tvp
Ma��gorzata Ko��uchowska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. TVP Kultura po��wi��ci��a jej sw��j niedzielny program....więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-01-12
Kategoria: tvp
... ���� przejawia�� talent muzyczny. Koncertowanie rozpocz���� jeszcze w szkole ��redniej, w 1980 roku podj���� studia w Berklee College of Music w Bostonie na Wydziale Kompozycji i Aran��acji ... Road to Chopin. Emisja 12 stycznia, godz. 22.10 i godz. 04.30, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-01-12
Kategoria: tvp
... ��yt jest nieco inna. Ka��da nagrana na analogowych ta��mach w ich studio w Sopocie, ostatnio w Warszawie. Ka��da otrzyma��a najwy��sze noty w ... Cie��lak, Micha�� Biela i Arkady Kowalczyk. Emisja 11 stycznia, godz. 00.20, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-01-08
Kategoria: tvp
... i o tym, jak mo��na by�� szcz����liw�� na staro����. Do studia TVP Kultura artystka zaprosi��a m����a - Zbigniewa Korpolewskiego, Zbigniewa Wodeckiego oraz ksi��dza ... ��trzu Stalowych Magnolii w Krakowie. Emisja 7 lipca, od godz. 17.150, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-01-05
Kategoria: tvp
... 80. urodzinach Michai��a Gorbaczowa). Mela Koteluk z zespo��em wyst��pi��a tak��e na tegorocznym Opener Festival. Emisja 4 stycznia, godz. 00.20, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-12-31
Kategoria: tvp
... Uk��adzie zamkni��tym Ryszarda Bugajskiego. W ramach Niedzieli z poza rozmow�� w studio proponujemy o godz. 18.35 komedi�� science-fiction Andrzeja Kondratiuka Big Bang, w ... Bigda idzie! o godz. 20.50. Emisja 30 grudnia, od godz. 17.50, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-12-26
Kategoria: tvp
... nastolatki, mi��o��ci, samotno��ci i cierpieniu. Z Rom�� Ligock�� w Studio Kultura Rozmowy b��dzie rozmawia�� Maks Cegielski. Emisja 26 grudnia, godz. 16.55, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-12-26
Kategoria: tvp
... ��nia 1958 roku w Toskanii, w wieku 12 lat straci�� wzrok. Uko��czy�� studia prawnicze w Pizie, jednak jego najwi��ksz�� od zawsze by�� ��piew. Sprzeda�� ponad ... , La forza del destino (Ouverture), Candide (Ouverture). Emisja 25 grudnia, godz. 19.05, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-12-18
Kategoria: tvp / Kultura / Serwisy
Nowy program w formie dokumentalnego serialu o tematyce kulturalnej z udzia��em wybitnych dziennikarzy, specjalist��w w swoich dziedzinach, dyskutuj ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: serwis
Data aktualizacji: 2012-12-15
Kategoria: tvp
... ��ego ��wiata. W utworze Wie��owce us��ysze�� mo��na m.in., nagrany podczas wyprawy do Egiptu, ��piew muezzina. Emisja 3 maja, godz. 00.05, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-12-13
Kategoria: tvp
... uda��o mu si�� dosta�� do ����dzkiej film��wki i zdecydowa�� si�� podj���� studia re��yserskie na Uniwersytecie ��l��skim w Katowicach (nauk�� zako��czy�� w 1981 ... ). Emisja 12 grudnia, godz. 20.20 Powt��rka 13 grudnia, godz. 16.00, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-12-11
Kategoria: tvp
... Ars Quaerendi przyznawanej za wybitne dzia��ania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Katarzyna Widma��ska Absolwentka Wydzia��u Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego. Zajmuj�� si�� Fotografi�� ... XX wieku, ale te�� z popkultury, bajek i ba��ni. Piotr Jargusz Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pi��knych w Krakowie w pracowniach prof. ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-12-10
Kategoria: tvp
... i prac�� dla Teatru Telewizji. Go����mi w studiu b��d��: c��rka Laco Adamika - Kasia Adamik, ... urodzi�� si�� Laco Adamik W drugiej rozmowie w studiu skupimy si�� na pracy artystycznej re��ysera, a ... �� Niemczyk. Emisja 9 grudnia od godz. 17.10, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-12-02
Kategoria: tvp
... si�� p��yt Davisa, wyznaczaj��ca nowy kierunek w jego poszukiwaniach muzycznych. W studiu u��yte zosta��y wsp����czesne techniki zaprogramowane syntezatory, sample i p��tle ... do Rock and Roll Hall of Fame. Emisja 1 grudnia, godz. 22.20, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-12-01
Kategoria: tvp
... ��a w Nowym Jorku Katarzyna Janowska. Emisja 30 listopada, godz. 16.00, 1 grudnia, godz. 10.20 i 16.50, 5 grudnia, godz. 16.00, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-11-30
Kategoria: tvp
... kraju. Od tegorocznej edycji indywidualni tw��rcy oraz studia projektowe maj�� tak��e szans�� zg��asza�� swoje ... na celu podniesienie presti��u zawodu projektanta, poziomu kultury wizualnej w Polsce oraz ��wiadomo ... .st. Warszawy. Partnerzy konkursu: Program 2 Polskiego Radia, TVP Kultura, TVP 2, Arctic Paper, Argraf, Monitor Magazine, Gazeta Wyborcza, ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-11-28
Kategoria: tvp
... ��, w��r��d nich najwa��niejszych w teatralnej hierarchii nagr��d imienia Leona Schillera (1967) i Konrada Swinarskiego (1977), a tak��e Wielkiej Nagrody Fundacji Kultury (2006) oraz Z��otego Medalu Gloria Artis (2007). W 2012 roku redakcja tygodnika Polityka przyznaj��c doroczne Paszporty uhonorowa��a tw��rc�� nagrod�� specjaln�� ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-11-28
Kategoria: tvp
MUZYKA POLSKA. TERAZ! to kolejna akcja specjalna NInA, kt��ra wydarza si�� w sieci. Po zako��czonych du��ym sukcesem ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-11-26
Kategoria: tvp / Kultura / Serwisy / Teatr Telewizji
... , re��yser spektaklu. Fragmenty powie��ci Fiodora Dostojewskiego przet��umaczy��, specjalnie dla potrzeb teatru, Cezary Wodzi��ski. Przedstawienie lubelskiego Teatru Provisorium zarejestrowano w telewizyjnym studio dla TVP Kultura....więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: wideo
Data aktualizacji: 2012-11-26
Kategoria: tvp
... XX wieku, w tym utwory kompozytor��w polskich. TVP Kultura jest w tym roku patronem medialnym konkursu i ... . 20.00. Od godz. 19.20 zapraszamy na studio, w kt��rym Adam Rozlach i nasz ekspert ... ��wi��ta. Emisja 25 listopada, godz. 19.20, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-11-23
Kategoria: tvp
... Filmowej. Jest pomys��odawc�� i za��o��ycielem dw��ch firm producenckich - Akson Studio i Tilsy. Rozmowa koncentruje si�� na tw��rczo��ci, artystycznej drodze i wyborach ... .20 i 00.25, oraz powt��rka 22 listopada o godz. 16.00, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-11-22
Kategoria: tvp
... koncert��w jest Orkiestra Sinfonia Varsovia. Koncerty dofinansowano ze ��rodk��w Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patroni Medialni: TVP Kultura, Program 2 Polskiego Radia, Culture.pl Wi��cej informacji na stronie www ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-11-19
Kategoria: tvp
... Odyseja Europa, przygotowywanym w ramach programu Europejska Stolica Kultury RUHR.2010. Jego ostatnie spektakle to T.E ... 2007: Macbeth (godz. 20.05). Go��ciem w studiu b��dzie tak��e od lat pracuj��ca ... ��awska. Emisja 18 listopada, od godz. 17.15, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-11-15
Kategoria: tvp
... kierunkiem prof. Miros��awa Kijowicza. W 2004 roku za��o��y�� w��asne Studio Graficzno-Filmowe. Jest autorem scenariuszy, opracowania plastycznego i animacji w��asnych film��w. ... ��cy si�� postaci�� z filmu rysunkowego. Emisja 15 listopada, od godz. 18.55, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-11-13
Kategoria: tvp
... przestrzeniach miasta aktorzy znani z warszawskich scen teatralnych i zwi��zani ze Studiem Teatralnym Ko��o czytaj�� kr��tkie fragmenty wybranych powie��ci doros��ym ... , 2717 LISTOPADA 2012 r. Czytamy gdzie indziej, edycja 3 , wersja short from Studio Teatralne Ko��o on Vimeo....więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-11-13
Kategoria: tvp
... ����. Z okazji jej wydania przyj����a zaproszenie do studia TVP Kultura. ��ukaszowi Drewniakowi opowie m.in. o jednej ze ... �� Sufin i Bartosz M��ynarski pojawi�� si�� w studio, go��ciem b��dzie r��wnie�� pisarka Agnieszka ... .20. Emisja 11 listopada, od godz. 17.15, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-11-05
Kategoria: tvp
Do studia TVP Kultura zaprosili��my uczni��w Andrzeja ��apickiego: Agnieszk�� Gli��sk�� i Artura ��mijewskiego, ... r��l re��ysera Andrzeja. Emisja 4 listopada, od. godz. 17.20, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-11-02
Kategoria: tvp
... Scenografia: R��zsa Seb Kostiumy: Kati Imre/Artista Studio ��wiat��a: Bas Bersen Koprodukcja: Grand Theatre Groningen ... odbywa si�� dzi��ki wsparciu W��gierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. 21 listopada Studio Teatralne Ko��o, Soho Factory (godz. 18 ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-10-29
Kategoria: tvp
... ����ki Mary Ellen Tyrmand odwiedzi��a Polsk�� goszcz��c m.in. w Studio Kultura Rozmowy. Z autork�� ksi����ki Agat�� Tuszy��ska i Mary Ellen Tyrmand ... ��-Burzy��ska. Emisja 27 pa��dziernika, godz. 10.15 i 16.05, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-10-24
Kategoria: tvp
... ��powa��a m.in. na scenie Teatru Juliusza S��owackiego w Krakowie, Teatru Studio i Teatru Narodowego w Warszawie. Ma na swoim koncie szereg kreacji filmowych i ... 21 pa��dziernika, od godz. 17 30, powt��rka: od godz. 00.20, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-10-22
Kategoria: tvp
... z kardyna��em Ravasim czy cech�� naszych czas��w jest nieodwracalny proces laicyzacji kultury, sztuki i jakie wi������ si�� z tym zagro��enia, czy jest jeszcze miejsce ... 19 pa��dziernika, godz. 16.00 i 20 pa��dziernika, godz. 16.05, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-10-14
Kategoria: tvp
... �� z r��k przewodnicz��cego Papieskiej Rady ds. Kultury Medal Per Artem ad Deum goszcz��c z ... okazji w Polsce. Z tej okazji specjalnie dla TVP Kultura kompozytor udzieli�� wywiadu. Markowi Zaj��cowi opowiada�� m ... 16.05, 17 pa��dziernika, godz. 16.00, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-10-09
Kategoria: tvp
... ��w Savyon Liebrecht stanie si�� wa��nym znakiem obecno��ci wsp����czesnej kultury izraelskiej w polskiej przestrzeni publicznej, za�� jej sztuki b��d�� z powodzeniem ... odb��dzie si�� 17 pa��dziernika o godz.19.30 w Teatrze Studio w Warszawie....więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-10-02
Kategoria: tvp / Kultura / Serwisy
... 21-29 wrze��nia. Z okazji jednego z najstarszych polskich festiwali muzycznych TVP zaprasza na relacje, a TVP Kultura r��wnie�� na specjalny wideoblog Olgi Fibak, na kt��rym regularna dawka ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: serwis
Data aktualizacji: 2012-09-29
Kategoria: tvp
... w 1990 roku film Andrzeja Wajdy oburzy�� ��rodowiska ��ydowskie we Francji. W Studiu Kultura zastanowimy si�� na co bardziej stawia si�� w Roku Korczakowskim: jego dzia ... . 16.00, powt��rka: 29 i 30 wrze��nia godz. 10.20, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-09-25
Kategoria: tvp
... Nukufilm. Powsta��e w 1957 roku studio animacji nale��y do najwi��kszych ... pierwsza na ��wiecie animacja lalkowa 3D. Studio, kt��re od 45 lat kultywuje ... ponad dwudziestu lat. Za��o��yciel studia Acme Filmworks, prezes Animation World Network ... ��w Urz��du Miasta ��odzi, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-09-21
Kategoria: tvp
Zapraszamy na pierwsze powakacyjne wydanie Studia Kultura Rozmowy podsumowuj��ce 31. Koszali��ski Festiwal Debiut ... , a re��ysera docenili Internauci Wirtualnej Polski. Do Studia Kultura na rozmow�� o filmie Micha�� Chaci��ski zaprosi�� ... .25 oraz 23 wrze��nia, godz. 10.25, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-09-20
Kategoria: tvp
Jest to pr��ba popularyzacji poszukuj��cych gatunk��w muzyki i sztuki d��wi��ku, poprzez prezentacj�� artyst��w z ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-09-17
Kategoria: tvp
... operator d��wi��ku zwi��zany z ����dzkim Studiem Ma��ych Form Filmowych Se-Ma-For, inicjator powstania profesjonalnego studia d��wi��kowego w Se-Ma-Forze. W ... . Emisja 13 wrze��nia, od godz. 18.55, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-09-17
Kategoria: tvp
... przenoszona drog�� p��ciow��. Do obu obraz��w muzyk�� skomponowa�� niedzielny go���� TVP Kultura. Emisja 21 lipca, od godz. 17.15, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2012-09-13
Kategoria: tvp
... i Jerzego Kisielewskiego, kt��rzy pojawi�� si�� na zaproszenie Janusza Olejniczaka w studiu TVP Kultura. W ramach Niedzieli z Januszem Olejniczakiem o godz. 17.40 zaprezentujemy film ... ��a��cucie z 1999 roku. Emisja 26 sierpnia, od godz. 17.15, TVP Kultura...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja

Kategorie zawierające wyniki: