Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Informacja o zmianie SIWZ.pdf inne pliki
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
4. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
5. Oświadczenie ws. grupy kapitałowej.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie napraw, konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń i instalacji elektro-energetycznych oraz instalacji cieplnych, instalacji gazowej, instalacji sanitarnych i ppoż. Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8, w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.