Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf inne pliki
2. Ogłoszenie BZP.pdf inne pliki
3. Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ z 9.05.2017.pdf inne pliki
4. Insformacja z otwarcia ofert 12.05.2017.pdf inne pliki
5. Oświadczenie o grupie kapitałowej.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie, na jaki zostanie zawarta umowa, usług utrzymania czystości na terenie siedziby Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego nr 24a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.