Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie Nr 500405-N-2017 - Dostawa multimedialnych elementów scenograficznych do Studia B.pdf ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówieni jest dostawa multimedialnych elementów scenograficznych do Studia B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia).