Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie Nr 546878-N-2017 - Modernizacja systemu oświetleniowego Studia B w TAI.pdf ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert.zip inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu oświetleniowego Studia B w TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis przedmiotu Zamówienia