Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie Nr 595248-N-2017 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.pdf ogłoszenie
2. SIWZ - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 2 do Wzoru Umowy - Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
7. Załącznik Nr 3 do Wzoru Umowy - Rysunek obszaru objętego opracowaniem projektowym.pdf siwz i załączniki
8. Wyjaśnienia treści SIWZ, zmiana terminu.pdf inne pliki
9. Opinia techniczna studio B TVP - pl. Powsta+äc+-w p.A1 WZ.zip inne pliki
10. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
11. 2.Wyjaśnienia treści SIWZ, zmiana terminu.pdf inne pliki
12. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.2.pdf inne pliki
13. 3.Wyjaśnienia treści SIWZ, zmiana terminu, wizja lok.pdf inne pliki
14. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.3.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rusztu stalowego pod oświetlenie wraz z projektem zmian w instalacji wentylacji w budynku Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7 w studio B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.