Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do siwz_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 2 do siwz_Formularz opustów oraz cen.zip siwz i załączniki
5. Załącznik nr 3 do siwz_wzór JEDZ.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 4 do siwz_Wykaz usług.rtf siwz i załączniki
7. Załącznik nr 5 do siwz_Brief.pdf siwz i załączniki
8. Załącznik nr 6 do siwz_Formularz oceny jakościowej.pdf siwz i załączniki
9. Załącznik nr 7 do siwz_Wzor umowy.pdf siwz i załączniki
10. Zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy Telewizji Polskiej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do siwz.