Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 do siwz_formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2 do siwz_wzór JEDZ.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 do siwz_Brief Kreatywny.pdf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 4 do siwz_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
7. Załącznik Nr 1 do Umowy_Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf siwz i załączniki
8. Załącznik Nr 5 do siwz_karta oceny jakościowej.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest promocja projektu Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A., poprzez opracowanie założeń i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej – „TVP S.A. liderem rekonstrukcji cyfrowej”, w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.