Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. 1_Wyjaśnienie i zmiana tresci siwz.pdf inne pliki
3. Zalacznik nr 1 do siwz_uzup_Dokumentacja projektowa.zip inne pliki
4. Zalacznik nr 2 do siwz_uzup_Przedmiar robot.zip inne pliki
5. Zalacznik nr 3 do siwz_uzup_STWiOR.zip inne pliki
6. ZMODYFIKOWANY Zalacznik nr 5 do siwz_Wzor umowy.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni nr 202 w obiekcie Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) dokumentacja projektowa - Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) przedmiar robót – Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 3 do SIWZ.