Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu 598732-N-2018.pdf ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
3. Oświadczenie ws grupy kapitałowej.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące modernizację toalet w budynku B (parter i I piętro) Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) przedmiary robót – Załącznik Nr 2 do SIWZ, 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik Nr 3 do SIWZ.