Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie BZP.pdf ogłoszenie
2. Oświadczenie grupa kapitałowa.rtf inne pliki
3. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacji systemu sygnalizacji automatycznej pożaru w bloku A Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a”. Zamówienie polega na wykonaniu modernizacji systemu sygnalizacji automatycznej pożaru (SAP) w zakresie dokumentacji projektowej, wymianie elementów istniejącego systemu, w tym dostawę i montaż urządzeń wraz z uruchomieniem systemu chroniącego obiekt w zakresie nie mniejszym niż dotychczas i z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ.