Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.pdf siwz i załączniki
3. Zalacznik nr 1 do siwz_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.zip siwz i załączniki
4. Zalacznik nr 2 do siwz_Przedmiar robot.pdf siwz i załączniki
5. Zalacznik nr 3 do siwz_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
6. Zalacznik nr 4 do siwz_Oswiadczenie.rtf siwz i załączniki
7. Zalacznik nr 5 do siwz_Wzor umowy.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach obiektów Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17 i Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 1 do SIWZ. 2)Przedmiar robót – Załącznik nr 2 do SIWZ.