• Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na 3 (trzech) Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Spółki Telewizja Polska S.A.

08:44, 30.03.2015
Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na 3 (trzech) Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Spółki Telewizja Polska S.A. Rada Nadzorcza Spółki Telewizja Polska S.A., zwana dalej „Radą Nadzorczą”, ogłasza konkurs na kandydatów na 3 (trzech) Członków Zarządu VII kadencji, w tym Prezesa Zarządu, Spółki Telewizja Polska S.A., zwany dalej „konkursem”.

Rada Nadzorcza Spółki Telewizja Polska S.A., zwana dalej „Radą Nadzorczą”, ogłasza konkurs na kandydatów na 3 (trzech) Członków Zarządu VII kadencji, w tym Prezesa Zarządu, Spółki Telewizja Polska S.A., zwany dalej „konkursem”.

Niniejsze ogłoszenie dokonywane jest na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki „Telewizja Polska - Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz. U. Nr 236, poz. 1565 z późń. zm.) oraz Uchwałą Nr 20/VIII/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2015 r.

§ 1
Kandydat na Członka Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A., zwany dalej „kandydatem”, powinien:
1) posiadać obywatelstwo polskie;
2) korzystać z pełni praw publicznych;
3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
4) posiadać wykształcenie wyższe;
5) posiadać co najmniej trzyletni staż w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych lub w prowadzeniu działalności gospodarczej;
6) nie być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
§ 2
1. Zgłoszenia kandydata należy dokonać w formie pisemnej:
1) na adres:
Telewizja Polska S.A., Sekretariat Rady Nadzorczej, blok „B” pokój 843, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, w zaklejonych kopertach z czytelnym napisem: „Konkurs na kandydatów na Członków Zarządu TVP S.A.” oraz wskazaniem stanowiska lub stanowisk w Zarządzie, o które ubiega się kandydat,
2) w terminie do dnia 24 kwietnia 2015 r., do godz. 16.00.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zwane dalej „zgłoszeniem”, uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęło na adres, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w terminie określonym w ust. 1 pkt 2.
3. Zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach od 9.00 do 16.00, w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. W zgłoszeniu należy zamieścić następujące informacje:
1) imię (imiona) i nazwisko kandydata;
2) imiona rodziców;
3) datę i miejsce urodzenia;
4) adres zamieszkania, adres do korespondencji, kontakt telefoniczny i adres poczty elektronicznej;
5) serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL;
6) wskazanie stanowiska lub stanowisk w Zarządzie, o które ubiega się kandydat oraz zakresu nadzoru.
5. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1) list motywacyjny kandydata;
2) życiorys kandydata z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
3) krótką notę biograficzną kandydata do wykorzystania w komunikatach o przebiegu konkursu;
4) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia zawodowe oraz znajomość języka obcego;
5) oświadczenie kandydata o co najmniej trzyletnim stażu w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych z określeniem wielkości zespołów ludzkich i wielkości budżetu, jakimi kandydat zarządzał, lub w prowadzeniu działalności gospodarczej;
6) oświadczenie kandydata według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki „Telewizja Polska - Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz. U. Nr 236, poz. 1565 z późń. zm.);
7) oświadczenie kandydata złożone na podstawie art. 7 w związku z art. 4 pkt 19 i art. 8 pkt 18 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1388), według wzoru określonego we właściwym załączniku do wymienionej ustawy;
8) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) o następującej treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17 (dalej jako „TVP S.A.”), moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu mojej kandydatury w konkursie na kandydata na Członka Zarządu (VII kadencji) TVP S.A. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest TVP S.A., która będzie przetwarzać dane wyłącznie w celu przeprowadzenia w/w konkursu. Zostałem poinformowany, że podanie tych danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo wglądu do nich, a także prawo żądania ich poprawiania lub usunięcia.”.
6. Kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata.
7. Informacje dotyczące Spółki Telewizja Polska S.A. w zakresie przekazywanym z mocy prawa właściwemu sądowi rejestrowemu, będą dostępne pod adresem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w terminie określonym w ust. 1 pkt 2, w godzinach od 9.00 do 16.00, w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (tel. 22/547 87 88).
§ 3
Konkurs składa się z:
1) pierwszego etapu - obejmującego formalną ocenę zgłoszeń;
2) drugiego etapu - obejmującego merytoryczną ocenę zgłoszeń;
3) trzeciego etapu - obejmującego rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami wskazanymi przez Radę Nadzorczą.

§ 4
1. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 27 kwietnia 2015 r.
2. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera informacji lub dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5, Rada Nadzorcza wezwie kandydata telefonicznie lub drogą elektroniczną do usunięcia braków w terminie 3 dni.
3. Rada Nadzorcza nie będzie rozpatrywać w drugim etapie konkursu zgłoszeń kandydatów, jeżeli:
1) zgłoszenie zostało złożone po terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;
2) zgłoszenie nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2.

§ 5
Rada Nadzorcza w drodze uchwały wskaże kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz wskaże, które zgłoszenia nie będą rozpatrywane w drugim etapie konkursu z powodów określonych w § 4 ust. 3.

§ 6
1. W drugim etapie konkursu Rada Nadzorcza dokona merytorycznej oceny zgłoszeń po analizie spełnienia wymogów i treści dokumentów określonych w § 1 i § 2 ust. 4 i 5.
2. Rada Nadzorcza dokona oceny, o której mowa w ust. 1, uwzględniając następujące kryteria:
1) doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i telewizji;
2) wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata w dziedzinie, o której mowa w pkt 1;
3) motywację kandydata do ubiegania się o funkcję Członka Zarządu.
3. Rada Nadzorcza w drodze uchwały wskaże kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu postępowania, przy czym liczba tych kandydatów nie będzie pięciokrotnie przekraczać liczby miejsc w Zarządzie objętych konkursem, oraz wskaże, które zgłoszenia nie będą rozpatrywane w trzecim etapie konkursu.
§ 7
1. W trzecim etapie konkursu Rada Nadzorcza przeprowadzi z wybranymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą w siedzibie Spółki Telewizja Polska S.A. w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, w terminie od dnia 25 maja 2015 r. do dnia 27 maja 2015 r.
2. Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 1, będą w szczególności:
1) wiedza w dziedzinie zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
2) wiedza w zakresie mediów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem telewizji oraz realizacji interesu publicznego w mediach;
3) wiedza ogólna w zakresie kultury, szczególnie kultury współczesnej oraz zagadnień życia społecznego, gospodarczego i politycznego;
4) dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata.
3. Rada Nadzorcza dokona oceny kompetencji kandydatów, uwzględniając następujące kryteria:
1) doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i telewizji;
2) wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata w dziedzinie, o której mowa w pkt 1;
3) dotychczasową rzetelność zawodową kandydata dającą rękojmię należytego wykonywania zadań mediów publicznych;
4) motywację kandydata do ubiegania się o funkcję Członka Zarządu.
4. Jeżeli o stanowisko Członka Zarządu ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas Członkiem Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A., Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

§ 8
1. Kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu konkursu zostaną powiadomieni o jego terminie i miejscu telefonicznie lub drogą elektroniczną.
2. Rozmowa kwalifikacyjna składać się będzie z:
1) krótkiego przedstawienia przez kandydata koncepcji jego działania w Zarządzie Spółki Telewizja Polska S.A.
2) odpowiedzi na pytania zadawane przez Członków Rady Nadzorczej.
3. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznaje się za rezygnację kandydata z udziału w konkursie.


§ 9
1. Przebieg konkursu będzie jawny.
2. Przebieg rozmów kwalifikacyjnych będzie protokołowany oraz utrwalany przez Radę Nadzorczą za pomocą urządzeń rejestrujących obraz wraz z dźwiękiem lub dźwięk. Rada Nadzorcza może udostępnić nagrania z przebiegu rozmów w całości lub w części po zakończeniu konkursu.
3. Rada Nadzorcza może zezwolić na obecność akredytowanych przez Radę Nadzorczą dziennikarzy podczas rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Szczegółowe zasady obecności dziennikarzy określi Rada Nadzorcza.

§ 10
1. Rada Nadzorcza ustali w uchwale kandydatów wyłonionych w konkursie. Kandydaci zostaną powiadomieni listami poleconymi o wynikach konkursu.
2. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko Członka Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo powtórzyć postępowanie kwalifikacyjne.
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zakończeniu konkursu bez wyłonienia kandydatów na Członków Zarządu.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 1 i 3, zawierać będzie uzasadnienie dotyczące oceny wszystkich kandydatów.
§ 11
1. Uchwała, o której mowa w § 10 ust. 1 i 3, zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki Telewizja Polska S.A. oraz może zostać podana do publicznej wiadomości w inny sposób, określony przez Radę Nadzorczą.
2. Uchwałę, o której mowa w § 10 ust. 1, wraz z wnioskiem o powołanie kandydatów wyłonionych w konkursie na Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza przekaże Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

§ 12
Zgłoszenie, które nie będzie rozpatrywane w drugim i trzecim etapie, może być odebrane przez kandydata w terminie trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie tego terminu zgłoszenia nieodebrane zostaną zniszczone.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki „Telewizja Polska - Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz. U. Nr 236, poz.1565 z późń. zm.).