Uchwała Nr 182/2006 z 6 kwietnia 2006

§ 14 1. Oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami etyki dziennikarskiej, których tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr 182/2006 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r., złożone do dnia wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc. 2. W związku z postanowieniami ust. 1, zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych do zapoznania z zasadami etyki dziennikarskiej dziennikarzy, z którymi zawarto umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną o współpracy przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, oraz odebrania oświadczeń, o których mowa w § 2, w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszej Uchwały. 3. Dziennikarz przebywający w czasie, o którym mowa w ust. 2, na urlopie wypoczynkowym, zwolnieniu lekarskim lub korzystający z innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, obowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w § 2, w terminie 14 dni od ustania przyczyny nieobecności. § 15 Komisja w składzie ustalonym Uchwałą Nr 533/2011 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie składu Komisji Etyki V kadencji, działa do końca swojej kadencji i powołania Komisji nowej kadencji w trybie niniejszej Uchwały. § 16 Tracą moc: 1) Uchwała Nr 110/96 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie Zasad etycznych dziennikarstwa w telewizji publicznej, 2) Uchwała Nr 184/98 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 110/96 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie Zasad etycznych dziennikarstwa w telewizji publicznej, 3) Uchwała Nr 6/2001 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 110/96 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie Zasad etycznych dziennikarstwa w telewizji publicznej, 4) Pismo Okólne Nr 6/2004 Prezesa Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przestrzegania przez dziennikarzy zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A. § 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. »

Cel Komisji Etyki

w pracowniczych. 2. Orzeczenie Komisji stwierdzające naruszenie przez dziennikarza zasad etyki dziennikarskiej stanowi podstawę dla dyrektora jednostki organizacyjnej zatrudniającej lub współpracującej z tym dziennikarzem, w szczególności do: 1) w przypadku dziennikarza będącego pracownikiem TVP S.A.: a) wnioskowania o rozwiązanie umowy o pracę, w tym z zastosowaniem trybu, o którym mowa w art. 52 § 1 ust. 1 Kodeksu pracy, b) zastosowania kary porządkowej, zgodnie z Regulaminem pracy dla pracowników TVP S.A., c) wystąpienia do Komisji ds. Karty Ekranowej o cofnięcie Karty Ekranowej, 2) w przypadku dziennikarza współpracującego z TVP S.A.: a) rozwiązania umowy cywilnoprawnej o współpracy w trybie natychmiastowym, b) wystąpienia do Komisji ds. Karty Ekranowej o cofnięcie Karty Ekranowej. 3. Dyrektor jednostki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 2, obowiązany jest niezwłocznie poinformować Komisję oraz dyrektora Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych o podjętych decyzjach i działaniach, w związku z orzeczeniem Komisji. § 9 Komisja sporządza i przedkłada Zarządowi TVP S.A., co 6 miesięcy, informację o rozpoznanych sprawach i podjętych rozstrzygnięciach. Komisja stwierdza jedynie naruszenie zasad etyki dziennikarskiej i nie zajmuje się sposobem wymierzania kar. § 10 Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych do współpracy z Komisją, a w szczególności do udzielania niezbędnych wyjaśnień i udostępniania materiałów związanych z postępowaniem wyjaśniającym. § 11 1. Obsługę administracyjno-techniczną Komisji, w tym w szczególności: 1) organizowanie posiedzeń Komisji, 2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji, 3) prowadzenie sekretariatu Komisji, sprawuje Biuro Programowe. 2. Powołany przez dyrektora Biura Programowego sekretarz Komisji opracowuje analizy, przygotowuje projekty orzeczeń, opinii i innych dokumentów Komisji oraz okresowych sprawozdań z działalności Komisji, sporządza protokoły z posiedzeń Komisji. 3. Koszty funkcjonowania Komisji, w tym ekspertyz sporządzanych na wniosek Komisji, pokrywane są z budżetu Biura Programowego. § 12 Szczegółowy tryb pracy Komisji określa Regulamin Komisji Etyki, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. § 13 Dyrektorzy jednostek organizacyjnych współpracujących z dziennikarzami obowiązani są wprowadzić niezwłocznie do umów cywilnoprawnych o współpracy, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, oraz stosować w umowach zawieranych po tym dniu postanowienia, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2. § 14 1. Oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami etyki dziennikarskiej, których tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr 6/2001 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 10 stycznia 2001 r., złożone do dni »