• Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Cel Komisji Etyki

09:36, 30.09.2008
Cel Komisji Etyki Nad przestrzeganiem zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej czuwa siedmioosobowa Komisja Etyki TVP. Orzeka ona o zgodności postępowania dziennikarzy z Zasadami etyki dziennikarskiej w TVP S.A., na podstawie Uchwały nr 182/2006 Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r.

Nad przestrzeganiem zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej czuwa siedmioosobowa Komisja Etyki TVP. Orzeka ona o zgodności postępowania dziennikarzy z Zasadami etyki dziennikarskiej w TVP S.A., na podstawie Uchwały nr 182/2006 Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r.


Podziel się:   Więcej
Orzeka ona o zgodności postępowania dziennikarzy z Zasadami etyki dziennikarskiej w TVP S.A., na podstawie Uchwały nr 182/2006 Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie "Zasad etyki dziennikarskiej w telewizji Polskiej S.A. - informacja, publicystyka, reportaż, dokument, edukacja" obowiązującymi pracowników i współpracowników Telewizji Polskiej. Działalność Komisji ma służyć budowaniu etosu zawodowego dziennikarzy i umacnianiu wiarygodności telewizji publicznej. Powyższa uchwała zaktualizowała przepisy zawarte w decyzjach z 16 maja 1996 r. i 10 stycznia 2001 r.

Zasady obejmują nakazy i zakazy etyczne będące praktycznymi odpowiedziami na wątpliwości pojawiające się w codziennej praktyce dziennikarskiej. Stanowią rozwinięcie Karty Etycznej Mediów, której TVP S.A. jest jednym z sygnatariuszy, i są zarazem wzorowane na podobnych dokumentach największych stacji telewizji publicznych.

Komisja Etyki TVP S.A. jest formą samokontroli środowiska telewizyjnego. Jej rola polega na upowszechnieniu wśród dziennikarzy TVP przekonania, że przestrzeganie standardów etycznych jest równie ważne, jak sprawność warsztatowa oraz walory intelektualne i formalne.

Komisja jest nieodwoływalna w czasie kadencji i suwerenna w formułowaniu swoich opinii i orzeczeń, podejmowanych po wysłuchaniu stron i świadków oraz zapoznaniu się z dowodami. Komisja nie orzeka żadnych kar. Wyciągnięcie wniosków organizacyjnych, personalnych czy dyscyplinarnych należy do przełożonych, którym przekazywane są orzeczenia.

Na równi z piętnowaniem wykroczeń Komisja broni i oczyszcza dziennikarzy z nieuzasadnionych zarzutów.

Komisja Etyki rozpatruje skargi i zażalenia zarówno pracowników i współpracowników TVP S.A. oraz telewidzów, a także z własnej inicjatywy.

Uchwała Nr 182/2006
Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna
z dnia 6 kwietnia 2006 r.
Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki TVP S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A. – informacja, publicystyka, reportaż, dokument, edukacja, zwane dalej „zasadami etyki dziennikarskiej”.
2. Obowiązek postępowania zgodnie z zasadami etyki dziennikarskiej dotyczy dziennikarzy będących pracownikami lub współpracownikami TVP S.A., zwanych dalej „dziennikarzami”.
3. Zasady etyki dziennikarskiej stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 2

1. Obowiązek zapoznania dziennikarzy z zasadami etyki dziennikarskiej i przyjęcia oświadczenia w tej sprawie spoczywa na:
1) dyrektorze Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych – w odniesieniu do dziennikarzy zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych Zakładu Gł
ównego oraz w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Warszawie,
2) dyrektorze Oddziału Terenowego, z wyjątkiem Oddziału Terenowego TVP S.A. w Warszawie - w odniesieniu do dziennikarzy zatrudnianych w danym Oddziale,
3) dyrektorze jednostki organizacyjnej - w odniesieniu do dziennikarzy, z którymi zawierana jest umowa cywilnoprawna o współpracy.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podpisane przez dziennikarza będącego pracownikiem TVP S.A. przechowuje się w aktach osobowych pracownika, zaś podpisane przez dziennikarza współpracującego z TVP S.A. stanowi załącznik do umowy cywilnoprawnej o współpracy.
3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Komisja Etyki, zwana dalej „Komisją”, prowadzi postępowanie wyjaśniające i orzeka o zgodności postępowania dziennikarzy z zasadami etyki dziennikarskiej.
2. Członków Komisji, w liczbie siedmiu, powołuje Zarząd TVP S.A. na dwuletnią kadencję. Funkcję przewodniczącego Komisji sprawują kolejno jej członkowie, wybierani przez Komisję większością głosów na okres trzech miesięcy.


§ 4

1. Kandydatów na członków Komisji mogą rekomendować, po konsultacji z zespołem dziennikarskim i programowym:
1) dyrektor Biura Programowego,
2) dyrektor Programu 1,
3) dyrektor Programu 2,
4) dyrektor Programu Satelitarnego TV Polonia,
5) dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej,
6) dyrektor Agencji Filmowej,
7) dyrektor Agencji Produkcji Audycji Telewizyjnych,
8) dyrektorzy programów wyspecjalizowanych,
9) dyrektorzy Oddziałów Terenowych,
10) Zespół Rozwoju Zawodowego „Akademia Telewizyjna” w Biurze Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych,
11) zarządy kół stowarzyszeń twórczych działających w TVP S.A.
2. Od kandydata na członka Komisji wymagane jest:
1) pozostawanie w stosunku pracy z TVP S.A.,
2) wykształcenie wyższe,
3) wieloletnie doświadczenie w pracy dziennikarskiej,
4) zgoda na kandydowanie na członka Komisji.
3. Rekomendacja, o której mowa w ust. 1, powinna mieć formę pisemną i zawierać krótką charakterystykę kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 4.
4. Procedurę wyłonienia członków Komisji uruchamia dyrektor Biura Programowego, występując, w terminie 30 dni przed upływem kadencji Komisji, do wymienionych w ust. 1 jednostek, o zgłaszanie kandydatów.
5. Wnioski spełniające kryteria ustalone w ust. 2 i 3, dyrektor Biura Programowego przedkłada Zarządowi TVP S.A.