• Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Uchwała Nr 182/2006 z 6 kwietnia 2006

09:36, 30.09.2008
Uchwała Nr 182/2006 z 6 kwietnia 2006


Podziel się:   Więcej
Uchwała Nr 182/2006 Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z dnia 6 kwietnia 2006 r.Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki TVP S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A. – informacja, publicystyka, reportaż, dokument, edukacja, zwane dalej „zasadami etyki dziennikarskiej”. 2. Obowiązek postępowania zgodnie z zasadami etyki dziennikarskiej dotyczy dziennikarzy będących pracownikami lub współpracownikami TVP S.A., zwanych dalej „dziennikarzami”. 3. Zasady etyki dziennikarskiej stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Obowiązek zapoznania dziennikarzy z zasadami etyki dziennikarskiej i przyjęcia oświadczenia w tej sprawie spoczywa na: 1) dyrektorze Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi – w odniesieniu do dziennikarzy zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych Zakładu Głównego oraz w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Warszawie, 2) dyrektorze Oddziału Terenowego, z wyjątkiem Oddziału Terenowego TVP S.A. w Warszawie - w odniesieniu do dziennikarzy zatrudnianych w danym Oddziale, 3) dyrektorze jednostki organizacyjnej - w odniesieniu do dziennikarzy, z którymi zawierana jest umowa cywilnoprawna o współpracy. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podpisane przez dziennikarza będącego pracownikiem TVP S.A. przechowuje się w aktach osobowych pracownika, zaś podpisane przez dziennikarza współpracującego z TVP S.A. stanowi załącznik do umowy cywilnoprawnej o współpracy. 3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Komisja Etyki, zwana dalej „Komisją”, prowadzi postępowanie wyjaśniające i orzeka o zgodności postępowania dziennikarzy z zasadami etyki dziennikarskiej. 2. Członków Komisji, w liczbie siedmiu, powołuje Zarząd TVP S.A. na dwuletnią kadencję. Funkcję przewodniczącego Komisji sprawują kolejno jej członkowie, wybierani przez Komisję większością głosów na okres trzech miesięcy.

§ 4

1. Kandydatów na członków Komisji mogą rekomendować, po konsultacji z zespołem dziennikarskim i programowym: 1) dyrektor Biura Koordynacji Programowej, 2) dyrektor Programu 1, 3) dyrektor Programu 2, 4) dyrektor Programu Satelitarnego TV Polonia, 5) dyrektor Agencji Produkcji Audycji Informacyjnych, 6) dyrektor Agencji Filmowej, 7) dyrektor Agencji Produkcji Telewizyjnej, 8) dyrektorzy programów wyspecjalizowanych, 9) dyrektorzy Oddziałów Terenowych, 10) dyrektor Ośrodka Szkoleniai Rozwoju - Akademia Telewizyjna, 11) zarządy kół stowarzyszeń twórczych działających w TVP S.A. 2. Od kandydata na członka Komisji wymagane jest: 1) pozostawanie w stosunku pracy z TVP S.A., 2) wykształcenie wyższe, 3) wieloletnie doświadczenie w pracy dziennikarskiej, 4) zgoda na kandydowanie na członka Komisji. 3. Rekomendacja, o której mowa w ust. 1, powinna mieć formę pisemną i zawierać krótką charakterystykę kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 4. 4. Procedurę wyłonienia członków Komisji uruchamia dyrektor Biura Programowego, występując, w terminie 30 dni przed upływem kadencji Komisji, do wymienionych w ust. 1 jednostek, o zgłaszanie kandydatów. 5. Wnioski spełniające kryteria ustalone w ust. 2 i 3, dyrektor Biura Koordynacji Programowej przedkłada Zarządowi TVP S.A.