Deklaracja zasad FIJ

Ta międzynarodowa Deklaracja rozumiana jest jako kodeks zawodowy dziennikarzy zajmujących się gromadzeniem, publikowaniem oraz komentowaniem informacji. 1. Poszanowanie prawdy i prawa obywateli do jej poszukiwania jest podstawowym obowiązkiem dziennikarza. 2. Wypełniając ten obowiązek dziennikarz powinien być wierny zasadom wolności poprzez rzetelne gromadzenie i publikowanie informacji; powinien też stawać w obronie prawa do swobodnego komentarza i krytyki. 3. Dziennikarz może przekazywać tylko te informacje, których źródło jest mu znane. Nie wolno mu zatajać istotnej informacji lub preparować dokumentów. 4. Do gromadzenia informacji, zdjęć i dokumentów dziennikarz powinien stosować wyłącznie uczciwe metody. 5. Dziennikarz powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, by sprostować opublikowaną przez siebie fałszywa informację. 6. Dziennikarz powinien strzec tajemnicy źródła danej informacji. 7. Dziennikarz powinien być świadomy niebezpieczeństw, jakie niosą ze sobą przejawy dyskryminacji w mediach, powinien więc unikać wyrażania dyskryminujących opinii w kwestiach płci, orientacji seksualnej, języka, religii, opinii publicznych, czy też pochodzenia społecznego lub narodowego. 8. Poważnymi nadużyciami w zawodzie dziennikarza są: plagiat złośliwe zniekształcanie faktówkalumnie, oszczerstwa, bezpodstawne oskarżeniaprzyjmowanie łapówki pod jakąkolwiek postacią (za opublikowanie lub zatajenie informacji). 9. Dziennikarz godny tego miana powinien uważać za swój obowiązek przestrzeganie wyżej wymienionych zasad. W sprawach zawodowych dziennikarze powinni respektować jedynie sądy koleżeńskie, nie poddając się jakiejkolwiek ze strony rządu czy innych instytucji »

Dziennikarski kodeks obyczajowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Przesądzanie o winie oskarżonego przed prawomocnym wyrokiem sądu jest niedopuszczalne. »