Strona główna » Centrum Informacji » O nas » Rada Programowa TVP S.A.

Rada Programowa TVP S.A.

UCHWAŁA NR 9/2020 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.
w sprawie oceny korekty planów finansowo – programowych TVP S.A. na rok 2021


Na podstawie art. 28 a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji oraz § 13 ust. 2 Rozporządzenia KRRiT z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, Rada Programowa na 11 (43) posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2020 roku przyjęła uchwałę następującej treści:

1. Rada Programowa TVP S.A. po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” korektą planów programowo – finansowych na rok 2021 pozytywnie opiniuje powyższy dokument.

2. Rada Programowa TVP S.A. opiniując część finansową przedstawionych planów kolejny raz zwraca uwagę na brak ustawowych rozwiązań dotyczących stworzenia stabilnego systemu finansowania mediów publicznych oraz wyraża niepokój, czy plany będą mogły być realizowane w sytuacji niepewności ekonomicznej.

Przewodniczący Rady Programowej TVP S.A.
/-/ Sławomir Siwek