Strona główna » Twoje Info » Formularz

Regulamin

  • A
  • A
  • A
13:51
13.08.2009
Regulamin platformy kontaktu z internautami
„Twoje Info”


§ 1
Postanowienia wstępne


1. Platforma kontaktu z internautami „Twoje Info” (dalej „Usługa”), jest prowadzona przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17, o wpłaconym całkowicie kapitale wynoszącym 266.596.500 zł, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 100679, NIP 521-04-12-987(dalej „Organizator”).
2.Organizator informuje, iż jest nadawcą w rozumieniu Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2019 r., poz. 361, t.j. z późn. zm.), tj. podmiotem, który tworzy i zestawia program oraz rozpowszechnia go.
3. Funkcjonowanie Usługi odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Przed skorzystaniem z Usługi należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
5. Skorzystanie z Usługi oznacza równoczesne zaakceptowanie niniejszego regulaminu przez osobę korzystającą z Usługi (dalej „Użytkownik”).
5. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Organizator może dopuścić do korzystania z Usługi osobę niepełnoletnią, pod warunkiem złożenia Organizatorowi przez przedstawiciela ustawowego tej osoby odpowiedniej zgody.

§ 2
Zasady świadczenia Usługi


1. Usługa jest świadczona na stronie internetowej pod adresem www.tvp.info/twoje-info.
2. Usługa polega na udostępnieniu przez Organizatora możliwości przesłania na potrzeby Serwisu Informacyjnego tvp.info tekstów, zdjęć lub utworów audiowizualnych o charakterze informacyjnym lub publicystycznym, których autorem jest Użytkownik (dalej „Materiał”).
3. Zabrania się przesyłania na potrzeby Serwisu Materiałów o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, w szczególności treści pornograficznych lub propagujących piractwo komputerowe. Zabrania się także przesyłania na potrzeby serwisu materiałów reklamowych lub zawierających inne treści komercyjne.
4.Materiały nie spełniające wymogów określonych w pkt 2 powyżej, w szczególności zawierające treści, o których mowa w pkt 3, zostaną usunięte przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego decydowania o tym, które Materiały zostaną wykorzystane na potrzeby Serwisu Informacyjnego tvp.info, w tym w szczególności ich skracania, modyfikowania, usuwania, dostosowywania do uzasadnionych potrzeb i wymogów Organizatora.
6. Użytkownik, przesyłając Materiał, wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie przez Organizatora z Materiału na następujących polach eksploatacji:
   a. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
   b. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. (a) – w tym wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie;
   c. wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
    • wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
    • wszelkie publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,
    • wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i wystawianie.
Powyższa licencja jest licencją niewyłączną. Licencja upoważnia Organizatora do udzielania sublicencji.
Powyższe oznacza w szczególności, że Materiały mogą zostać zamieszczane w Serwisie Internetowym tvp.info oraz wyemitowane w dowolnych audycjach telewizyjnych Organizatora.
5. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie Organizatorowi licencji do Materiału
6. Wysyłając Materiał Użytkownik oświadcza, że:
   a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu,
   b) jest autorem przesłanego Materiału,
   c) uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został w ramach Materiału na nieodpłatną publikację ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym regulaminem,
   d) bierze odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem Materiału zgodnie z niniejszym regulaminem oraz gwarantuje, że treść Materiału nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego i dóbr osobistych.
   e) wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora.

7. Użytkownik, przesyłając Materiał, wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora opracowania Materiału, w szczególności jego tłumaczenia, przeróbek lub adaptacji w zakresie niezbędnym do korzystania z Materiału na polach eksportacji wskazanych w ust. 4 powyżej.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji, redagowania i skracania przesłanych Materiałów, a także odmowy ich wykorzystania bez poinformowania o tym Użytkownika oraz bez podania przyczyn tej decyzji.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia Materiału na inną technikę, a Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z opracowań tego typu.
10. Każdy korzystający z Usługi może nadesłać nieograniczoną liczbę Materiałów.

§ 3
Wymagania techniczne

1. Korzystanie z Usługi wymaga dysponowania przez Użytkownika dowolnym telefonem komórkowym obsługującym wiadomości sms/mms lub dowolnym komputerem wyposażonym w przeglądarkę internetową obsługującą technologię Java Script oraz podłączonym do sieci Internet. Ponadto do prawidłowego działania Usługi może być konieczne włącznie lub zainstalowanie w komputerze oprogramowania pozwalającego na obsługę technologii Flash, oraz tzw. cookies, w szczególności Java, Adobe Flash Player
2. Materiał może zostać przesłany Organizatorowi w formie tekstu, w postaci pliku graficznego lub pliku wideo za pomocą telefonu komórkowego na numer (+48) 0 601 600 100, poczty e-mail na adres twoje@tvp.info lub formularza, zamieszczonego na stronie www.tvp.info/twoje-info.
3. Rozmiar pliku, o którym mowa w ust. 2 nie może przekraczać 100 MB.


§ 3
Przetwarzanie danych osobowych

Organizator informuje, iż do przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został w ramach Materiału przesłanego przez Użytkownika zastosowanie będzie miał art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.). Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w ramach prowadzonej przez Organizatora działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.). Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony. Dane osobowe przechowywane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności będą zabezpieczone przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Usługi dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.tvp.info.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Usługi. Zmieniony regulamin opublikowany zostanie na stronach internetowych www.tvp.info.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
Polecamy
 
 
Zobacz inne serwisy tvp.pl: