Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa miksera wideo, pięciu sztuk torów kamerowych, jednej sztuki obiektywu kamerowego, jednej sztuki serwera rejestrującego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SWZ 2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3.1 Zamówienie składa się z następujących części: 3.1.1 część 1 – dostawa miksera wideo, 3.1.2 część 2 – dostawa pięciu sztuk torów kamerowych, 3.1.3 część 3 – dostawa jednej sztuki obiektywu kamerowego, 3.1.4 część 4 – dostawa jednej sztuki serwera rejestrującego . 3.2 Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części. .3 Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia. 4 Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1pkt 8 ustawy Pzp – zwanych dalej „zamówieniami podobnymi” 5 Wykonawca udzieli gwarancji na każdą z części zamówienia , na okres co najmniej 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca oferuje okres gwarancji dłuższy niż minimalny okres gwarancji wymagany w SWZ, winien odpowiednio zmienić pkt 5 Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż minimalny okres wymagany w SWZ, skutkować będzie przyznaniem punktów w kryterium „okres gwarancji”, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 14 SWZ. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż wymagany w SWZ, równoznaczne będzie ze złożeniem oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia i stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.