Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu procedury wstępnych konsultacji rynkowych – zwanych dalej „Konsultacjami rynkowymi” – które prowadzone są na podstawie art. 84.1. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.2019 ze zm.) pt.: "Rozbudowa systemu emisyjnego kanałów online zwanego po rozbudowie jako „Multiemisja online” Szczegóły dostępne są pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/10242/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-wstepnych-konsultacji-rynkowych-pn-rozbudowa-systemu-emisyjnego-kanalow-online-zwanego-po-rozbudowie-jako-multiemisja-online