Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
WYNIK

Warszawa, dnia 02 kwietnia 2010 r. Oznaczenie sprawy: 06/TMV/2009 Strona internetowa / tablica ogłoszeń Zamawiający – Telewizja Polska S.A., Ośrodek Emisji prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „usługę operatora technicznego Multipleksu Cyfrowego DVB-T”, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy TP EmiTel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ulicy Pilotów 4c, która zaoferowała za wykonanie przedmiotu zamówienia łączną maksymalną cenę brutto w wysokości 615.660.666,25 zł. Wybrana Oferta spełnia wymogi określone przepisami prawa i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, bowiem jest ofertą najtańszą. W tabeli poniżej podano pozostałe informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy: Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy Cena brutto w PLN Pkt w kryterium cena brutto Łączna punktacja 1 Polskie Sieci Nadawcze Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa 956.370.020,38 64,37 64,37 2 TP EmiTel Sp. z o.o. ul. Pilotów 4c, 31-462 Kraków; adres korespondencyjny: Pion Sprzedaży i Marketingu ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa 615.660.666,25 100,00 100,00 Prezes Zarządu Telewizja Polska S.A. /Romuald Orzeł/