Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Usługa serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 Oddziałów Terenowych TVP S.A. na okres 36 miesięcy  2015-05-20  2015-04-10   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 Oddziałów Terenowych TVP S.A. na okres 36 miesięcy)        
opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J. p. woronicza 17 w Warszawie  2015-05-05  2015-04-07   
(Konkurs jest konkursem realizacyjnym i dwuetapowym. Zakres opracowania został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I konkursu) Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy 5 najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II konkursu). Uczestnicy Konkursu niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.. Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budynku lub zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie, uwzględniającej powiązania z istniejącymi obiektami Telewizji Polskiej (w tym zwłaszcza z budynkami F i D). Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej. )        
Zakup usługi serwisowej mikserów i automatycznych krosownic emisyjnych na okres 36 miesięcy  2015-04-14  2015-04-01   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi serwisowej mikserów i automatycznych krosownic emisyjnych na okres 36 miesięcy)        
Świadczenie usługi wsparcia pogwarancyjnego archiwum emisyjnego na okres 36 miesięcy.  2015-04-10  2015-03-30  Wynik
(Świadczenie usługi wsparcia pogwarancyjnego archiwum emisyjnego na okres 36 miesięcy.)        
Subskrypcja danych z badania „Target Group Index (TGI) 2015”  2015-03-27  2015-03-26   
(Subskrypcja danych z badania „Target Group Index (TGI) 2015”)        
Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach TVP S.A. na terenie Zakładu Głównego w Warszawie   2015-04-30  2015-03-25   
(Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach technicznych TAI oraz w obiektach zlokalizowanych na terenie Zakładu Głównego w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17 )        
obsługa konserwacyjno-techniczna obiektów TVP S.A. znajdujących się w Warszawie przy ul. Woronicza 17 oraz w kompleksie przy ul. Jasnej, Moniuszki i Pl. Powstańców Warszawy przez okres 24 miesięcy  2015-04-29  2015-03-24   
(Przedmiotem zamówienia jest obsługa konserwacyjno-techniczna obiektów TVP S.A.znajdujących się w Warszawie przy ul. Woronicza 17 oraz w kompleksie przy ul. Jasnej, Moniuszki i Pl. Powstańców Warszawy przez okres 24 miesięcy)        
Dostawa zestawów łącz do transmisji sygnałów w sieciach GSM  2015-04-28  2015-03-20   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów łącz do transmisji sygnałów w sieciach GSM wraz z systemem odbiorczym )        
Świadczenie usług akwizytorskich na rzecz Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie oraz pozyskiwania sponsorów do audycji telewizyjnych  2015-03-23  2015-03-13  Wynik
(Świadczenie usług akwizytorskich na rzecz Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, pozyskiwanie sponsorów do audycji telewizyjnych oraz pozaantenowej sprzedaży reklam (m.in. telegazeta, internet). Usługa obejmuje w szczególności rejon powiatów: myślenickiego, suskiego, chrzanowskiego, olkuskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego, limanowskiego.)        
Usługi w zakresie napraw, konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń i instalacji elektro-energetycznych Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu   2015-03-23  2015-03-11  Wynik
(Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie napraw, konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń i instalacji elektro-energetycznych oraz instalacji cieplnych, instalacji gazowej, instalacji sanitarnych i ppoż. Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu w 24 miesięcznym okresie realizacji )        
Wykonywanie robót remontowo-budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) w obiektach TVP S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17 i Pl. Powstańców Warszawy 7 oraz w Zalesiu Dolnym przy ul. Bukowej 10 przez okres 24 miesięcy  2015-03-25  2015-03-11  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót remontowo-budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) w obiektach TVP S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17 i Pl. Powstańców Warszawy 7 oraz w Zalesiu Dolnym przy ul. Bukowej 10 przez okres 24 miesięcy)        
Świadczenie usług pomocy na planie zdjęciowym podczas realizacji audycji telewizyjnych w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Katowicach w okresie 12 miesięcy  2015-03-19  2015-03-10  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pomocy na planie zdjęciowym podczas realizacji audycji telewizyjnych. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług pomocy na planie wg dyspozycji Zamawiającego, w szczególności: a)udział w przygotowaniu stanowisk pracy dla ekip realizujących program na planie wg wcześniej otrzymanych dyspozycji, b)pomoc w doborze dodatkowego sprzętu wyposażenia technicznego z zakresu techniki zdjęciowej i optyki, c)przygotowanie odpowiedniego środka transportu w celu dowozu na i z planu zdjęciowego właściwego sprzętu i osób w celu realizacji audycji telewizyjnych, d)dowóz na plan zdjęciowy osób i sprzętu technicznego wg wcześniej otrzymanego harmonogramu czasowego oraz przywóz osób i sprzętu po ukończonych pracach na planie do siedziby Zamawiającego, e)dbałość o sprzęt zdjęciowy podczas transportu na plan zdjęciowy i w drodze powrotnej do siedziby Zamawiającego – do momentu jego przekazania osobom odpowiedzialnym ( właściwe załadowanie do samochodów, zabezpieczenie na czas transportu przed uszkodzeniem ), f)wykonanie innych zadań zleconych przez osobę kierującą pracami na planie zdjęciowym, których konieczność wykonania wynikła nagle, bez możliwości wcześniejszego ich zaplanowania ( przewidzenia ). )        
Modernizacja Studia A w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2015-04-14  2015-03-07   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Studia A w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.)        
Zakup usługi utrzymania i zapewnienia dostępu do infrastruktury dystrybucji satelitarnej i systemu kontroli dostępu warunkowego na okres 28 miesięcy  2015-03-26  2015-03-06  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi utrzymania i zapewnienia dostępu do infrastruktury dystrybucji satelitarnej i systemu kontroli dostępu warunkowego na okres 28 miesięcy)        
Świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcy  2015-04-08  2015-03-03  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ)        
Świadczenie standardowej usługi serwisowej SAP Enteprise Support na okres 48 miesięcy  2015-03-31  2015-02-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie standardowej usługi serwisowej SAP Enteprise Support na okres 48 miesięcy)        
Usługa tłoczenia, dotłaczania, konfekcjonowania   2015-03-23  2015-02-13   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa tłoczenia, dotłaczania, konfekcjonowania i foliowania płyt DVD, VCD, CD )        
zakup danych telemetrycznych na lata 2015-2019  2015-03-09  2015-01-30  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup danych telemetrycznych na lata 2015-2019)        
usługi ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Łodzi  2015-01-09  2014-12-29   
(ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Łodzi)        
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w obiektach Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie i Oddziałach Terenowych TVP S.A. na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  2015-01-15  2014-12-24  Wynik
(1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach TVP S.A. w Warszawie (przy ul.J.P.Woronicza 17 i Placu Powstańców Warszawy 7) i Oddziałach Terenowych TVP S.A. w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu oraz obsługi recepcji w obiektach TVP S.A. w Warszawie (przy ul.J.P.Woronicza 17 i Placu Powstańców Warszawy 7). 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wstępnie planuje zamówić poniższą liczbę osób: 1) Warszawa (2 obiekty) – ochrona: na zmianie 20 osób; recepcje na zmianie do 7 osób, 2) Białystok – na zmianie 2 osoby, 3) Bydgoszcz – na zmianie 2 osoby, 4) Gdańsk – na zmianie 3 osoby. 5) Katowice – na zmianie do 4 osób, 6. Kraków (2 obiekty) – na zmianie do 6 osób, 7. Lublin – na zmianie 3 osoby, 8. Łódź (2 obiekty) – na zmianie 4 osoby, 9. Opole – na zmianie 2 osoby, 10. Poznań – na zmianie 2 osoby, 11. Rzeszów – na zmianie 2 osoby, 12. Szczecin – na zmianie 2 osoby, 13. Wrocław – na zmianie 4 osoby. Powyższe dane są jedynie danymi szacunkowymi aktualnymi na dzień przesłania niniejszego ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.)        
Usługa finansowania w formie leasingu finansowego planowanych zakupów inwestycyjnych.  2015-01-21  2014-12-24   
(Przedmiotem postępowania jest wybór podmiotu finansującego, który udzieli Zamawiającemu limitu na zakup ruchomości finansowany w formie leasingu finansowego do kwoty 40 000 000,00 PLN brutto (słownie: czterdzieści milionów złotych brutto) z terminem obowiązywania 4 lata w ramach i na warunkach limitu leasingowego. W okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy limitu leasingowego finansujący zobowiązuje się do zawierania z Zamawiającym oraz z wykonawcami (dostawcami) wybranymi przez Zamawiającego, w tym w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, umów leasingu finansowego ruchomości stanowiących przedmiot leasingu wskazany przez Zamawiającego.)        
Dostawa urządzeń w ramach integracji wolnostojących zestawów montażowych nieliniowych Avid z systemem montażu Unity III p. Bud. G  2014-12-08  2014-11-26  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach integracji wolnostojących zestawów montażowych nieliniowych Avid z systemem montażu Unity III p. Bud. G)        
Leasing Systemu Centralnego Archiwum Cyfrowego w ramach projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Zasobami Medialnymi (MAM) dla Telewizji Polskiej S.A.  2014-07-31  2015-04-01  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest leasing Systemu Centralnego Archiwum Cyfrowego w ramach projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Zasobami Medialnymi (MAM) dla Telewizji Polskiej S.A.wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem, konfiguracją i integracją Urządzeń oraz Oprogramowania. Przedmiotem zamówienia jest również przeprowadzenie szkoleń z obsługi Systemu, świadczenie usług wsparcia technicznego oraz gwarancyjnych.)