Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
dialog techniczny - konwersja do postaci plikowej zasobów archiwalnych - BETACAM  2016-05-13  2016-05-05   
(Zamawiający rozważa przeprowadzenie kompleksowej konwersji do postaci plikowej archiwalnych zasobów programowych TVP S.A. zapisanych na nośnikach formatów BETACAM. Wśród rozważanych wariantów brana pod uwagę jest również realizacja przedsięwzięcia poprzez zlecenie usługi (z uwzględnieniem PZP) na takie prace)        
Dostawę monitorów do scenografii studia S-1 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2016-05-10  2016-05-06   
(dostawa 17 sztuk monitorów (46”) i 3 sztuk monitorów (32”), jednego urządzenia do kalibracji monitorów, 16 sztuk certyfikowanych uchwytów do monitorów 46” do scenografii studia S-1 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 wraz z montażem, uruchomieniem, kalibracją, konfiguracją monitorów w scenografii studia S-1 w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Krzemionki 30.)        
Dostawa żarówek oświetlenia technologicznego do sprzętu telewizyjnego.  2016-05-17  2016-04-29   
(Dostawa żarówek oświetlenia technologicznego do sprzętu telewizyjnego.)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na dostawę magnetowidów.  2016-05-11  2016-04-28   
(Dialog techniczny dotyczący udzielenia zamówienia publicznego na dostawę magnetowidów odtwarzających taśmy zawierające archiwalne zasoby programowe TVP S.A.)        
Zakup akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych  2016-05-12  2016-04-26   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamówienie składa się z następujących części: 1. Część 1 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy BEILLEN; 2. Część 2 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy IDX; 3. Część 3 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SONY; 4. Część 4 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT; 5. Część 5 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym w klasycznej kieszeni typu NP-1 i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT; 6. Część 6 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT. )        
udzielenie gwarancji bankowych  2016-05-23  2016-04-27   
(udzielenie gwarancji bankowych)        
Usługa finansowania w formie leasingu finansowego planowanych zakupów inwestycyjnych.  2016-05-13  2016-04-14   
(Przedmiotem postępowania jest wybór podmiotu finansującego, który udzieli Zamawiającemu limitu na zakup ruchomości finansowany w formie leasingu finansowego do kwoty 40 000 000 PLN brutto (słownie: czterdzieści milionów złotych brutto) z terminem obowiązywania 4 lata w ramach i na warunkach limitu leasingowego.W okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy limitu leasingowego finansujący zobowiązuje się do zawierania z Zamawiającym oraz z wykonawcami (dostawcami) wybranymi przez Zamawiającego, w tym w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, umów leasingu finansowego ruchomości stanowiących przedmiot leasingu wskazany przez Zamawiającego.)        
Dostarczenie usługi polegającej na wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji i udostępnianiu w sieci Internet utworów i nadań produkcji audiowizualnych, do których prawa autorskie przysługują Telewizji Polskiej S.A.   2016-04-21  2016-04-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest Dostarczenie usługi polegającej na wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji i udostępnianiu w sieci Internet utworów i nadań produkcji audiowizualnych, do których prawa autorskie przysługują Telewizji Polskiej S.A. lub do których Telewizja Polska S.A. jest uprawniona podejmować takie działania w związku z zawartymi umowami, na okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ, w tym w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy - opis przedmiotu zamówienia)        
świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.  2016-04-20  2016-04-12  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej, której celem jest ustalenie warunków zamówień na wykonywanie usługi pozyskiwania kontrahentów na emisję reklam, sponsorowanie audycji telewizyjnych, lokowanie produktów)        
Dzierżawa transpondera satelitarnego dla potrzeb przewoźnych stacji satelitarnych DSNG przez okres 48 miesięcy.  2016-05-09  2016-03-16   
(Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa transpondera satelitarnego dla potrzeb przewoźnych stacji satelitarnych DSNG przez okres 48 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)        
Usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków przy ul. J.P. Woronicza 17 (kompleks nr I-IV) i przy ul. Moniuszki 2/2A (kompleks V) w Warszawie w okresie 19 miesięcy.  2016-03-01  2016-01-26  Wynik
(Usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków przy ul. J.P. Woronicza 17 (kompleks nr I-IV) i przy ul. Moniuszki 2/2A (kompleks V) w Warszawie w okresie 19 miesięcy.)        
Dostawa urządzeń w celu modernizacji styku internetowego Spółki TVP S.A.  2016-04-04  2016-01-22   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w celu modernizacji styku internetowego Spółki TVP S.A.)        
Usługi ubezpieczenia majątku TVP S.A. w okresie 24 miesięcy.  2016-01-22  2015-12-22  Wynik
(Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na usługi ubezpieczenia majątku TVP S.A. w okresie 24 miesięcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: Część 1 - Ubezpieczenie mienia oraz podstawowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; Część 2 – Ubezpieczenia komunikacyjne; Część 3 - Ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej; Część 4 – Ubezpieczenie osobowe; Część 5 – Ubezpieczenie szkód wywołanych aktami terroryzmu; Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.)