Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Zakup usług serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 Oddziałów Terenowych oraz Repozytorium SPPI na okres 2 miesięcy  2018-07-20  2018-07-13   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 Oddziałów Terenowych oraz Repozytorium SPPI na okres 2 miesięcy)        
Dostawa komponentów do budowy Systemu Bezpieczeństwa Spółki  2018-08-21  2018-07-13   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów do budowy Systemu Bezpieczeństwa Spółki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ (pn.: Część I, System równoważenia obciążenia z funkcją WAF). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ (pn.: Część II, Systemu forward Proxy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części III zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ (pn.: Część III, System ochrony, zabezpieczenia i archiwizacji kanału poczty elektronicznej). )        
Dostawa stacji montażowo-graficznych dla TV Belsat  2018-08-21  2018-07-13   
(przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji montażowo-graficznych dla TV Belsat)        
Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach biurowych w obiektach Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 oraz Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie  2018-07-30  2018-07-12   
(Przedmiotem zamówienia jest instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach biurowych w obiektach Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 oraz Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) przedmiar robót – Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 2 do SIWZ. )        
Dostawa cyfrowych mikserów wizji.  2018-08-16  2018-07-11   
(Dostawa cyfrowych mikserów wizji.)        
rozbudowa dystrybucyjnej sprzętowej platformy Stream  2018-08-20  2018-07-11   
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa dystrybucyjnej platformy sprzętowej Stream)        
Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej SAP.  2018-07-24  2018-07-10   
(Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej SAP.)        
Budowa docelowego modelu procesów  2018-07-17  2018-07-09   
(Budowa docelowego modelu procesów)        
Dostarczenie usługi polegającej na wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji i udostępnianiu w sieci Internet utworów i nadań produkcji audiowizualnych, do których prawa autorskie przysługują TVP S.A. lub do TVP S.A. jest uprawniona   2018-07-17  2018-07-09   
(Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usługi polegającej na wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji i udostępnianiu w sieci Internet utworów i nadań produkcji audiowizualnych, do których prawa autorskie przysługują Telewizji Polskiej S.A. lub do których Telewizja Polska S.A. jest uprawniona podejmować takie działania w związku z zawartymi umowami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do Wzoru umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. )        
Usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania na okres 2 lat  2018-08-16  2018-07-09   
(Przedmiotem zamówienia są usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania)        
Modernizacja Systemu Produkcji Beztaśmowej przy studiu S-7   2018-08-21  2018-07-06   
(Modernizacja Systemu Produkcji Beztaśmowej przy studiu S-7 )        
Dostawę urządzeń w ramach modernizacji teletekstowej strony systemu emisji napisów.  2018-07-18  2018-07-05   
(Dostawę urządzeń w ramach modernizacji teletekstowej strony systemu emisji napisów.)        
Zakup licencji abonamentowych oraz usługa wsparcia technicznego na oprogramowanie systemowe i użytkowe firmy Microsoft  2018-08-14  2018-07-05   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji abonamentowych oraz usługa wsparcia technicznego na oprogramowanie systemowe i użytkowe firmy Microsoft. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ )        
Audyt NAM; Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego - Information on the intention to conduct the technical dialoge   2018-07-13  2018-07-05   
(….na usługę przeprowadzenia audytu panelu telemetrycznego Nielsen Audience Measurement (NAM) pod kątem zgodności z powszechnie akceptowanymi międzynarodowymi standardami TAM (Television Audience Measurement) oraz oceny stopnia adekwatności stosowanego przez NAM pomiaru widowni telewizyjnej w odniesieniu do zmian na rynku telewizyjnym. .….for the service consisting in the audit of Nielsen Audience Measurement (NAM) panel for compliance with the internationally accepted TAM standards (Television Audience Measurement) and assessment of adequacy of the level of television audience measurement as used by NAM given the changes in the television market)        
Obsługa podróży służbowych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy  2018-08-09  2018-07-03   
(Przedmiotem zamówienia jest obsługa podróży służbowych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy)        
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 24 miesięcy.  2018-07-17  2018-07-02   
(Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 24 miesięcy.)        
Dostawa konsolet oświetleniowych.  2018-07-11  2018-06-29   
(Dostawa konsolet oświetleniowych.)        
Rozbudowa systemów dźwiękowych.  2018-07-13  2018-06-29   
(Rozbudowa systemów dźwiękowych.)        
Termomodernizacja ściany wschodniej budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy   2018-07-19  2018-06-28   
(4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Termomodernizacji ściany wschodniej budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. Zamówienie polega na wykonaniu budowlanych prac modernizacyjnych, remontowych i konserwacyjnych ściany wschodniej budynku głównego wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów.)        
Zakup urządzeń w ramach modernizacji systemu SOBR [System Obsługi Biura Reklamy]  2018-07-09  2018-06-26   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń w ramach modernizacji systemu SOBR [System Obsługi Biura Reklamy]. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). )        
Wymiana eksploatacyjną urządzeń w kluczowych systemach Spółki.  2018-07-06  2018-06-25  Wynik
(Wymiana eksploatacyjną urządzeń w kluczowych systemach Spółki.)        
Zakup urządzeń bezprzewodowej fonii zwrotnej  2018-06-28  2018-06-21  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń bezprzewodowej fonii zwrotnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
Modernizacja systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni nr 202 w obiekcie Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7  2018-07-12  2018-06-21   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni nr 202 w obiekcie Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) dokumentacja projektowa - Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) przedmiar robót – Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 3 do SIWZ. )        
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy  2018-06-20  2018-06-12  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) – w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 917).)        
Dostawa kolimatora optycznego z oprzyrządowaniem  2018-06-20  2018-06-06   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kolimatora optycznego z oprzyrządowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). )        
Roboty budowlane obejmujące przebudowę wybranych pomieszczeń w budynku „G” na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17  2018-07-03  2018-06-01   
(Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę wybranych pomieszczeń w budynku „G” na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) dokumentacja projektowa - Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) przedmiary robót – Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 3 do SIWZ. )        
Dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach rozbudowy systemu VizRT  2018-07-10  2018-06-01   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach rozbudowy systemu VizRT)        
Świadczenie usług organizacyjnej i technicznej obsługi planów zdjęciowych w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Katowicach w okresie 12 miesięcy  2018-06-12  2018-06-04   
(Przedmiotem zamówienia jest organizacyjna i techniczna obsługa planów zdjęciowych audycji telewizyjnych realizowanych przez Zamawiającego)        
Zakup koderów cyfrowych DSNG na potrzeby Oddziałów Terenowych Poznań i Gorzów Wielkopolski.  2018-06-21  2018-05-30  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup koderów cyfrowych DSNG na potrzeby Oddziałów Terenowych Poznań i Gorzów Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania dla danej części zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3a do SIWZ (wzór umowy wraz z załącznikami dla I części zamówienia) oraz w Załączniku nr 3b do SIWZ (wzór umowy wraz z załącznikami dla II części zamówienia). )        
Modernizacja sieci teleinformatycznej Spółki  2018-07-05  2018-05-30   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci teleinformatycznej Spółki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
zakup sprzętu komputerowego w ramach modernizacji komputerowych stanowisk dziennikarskich  2018-07-09  2018-05-25   
(przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego w ramach modernizacji komputerowych stanowisk dziennikarskich)        
Usługa najmu urządzeń teleinformatycznych i zapewnienie wsparcia technicznego w okresie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018  2018-05-30  2018-05-23  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu urządzeń teleinformatycznych i zapewnienie wsparcia technicznego w okresie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
Dostawa torów kamerowych, obiektywów i systemów stabilizacji kamer.  2018-06-29  2018-05-23  Wynik
(Dostawa torów kamerowych, obiektywów i systemów stabilizacji kamer.)        
kompleksowa modernizacja Studia S6 wraz z modernizacją technologii studia wirtualnego  2018-06-29  2018-05-23  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja Studia S6 wraz z modernizacją technologii studia wirtualnego)        
Dostawa cyfrowych studyjnych mikserów fonii  2018-06-11  2018-05-23  Wynik
(przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowych studyjnych mikserów fonii)        
Dostawa wzmacniaczy mocy dla OT Opole i TAI  2018-06-12  2018-05-23   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzmacniaczy mocy dla OT Opole i TAI. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania dla danej części zamówienia zawarty jest w: Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, który stanowi Załączniku nr 3a do SIWZ - dla I części zamówienia, Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, który stanowi w Załączniku nr 3b do SIWZ – dla II części zamówienia. 2. Zamówienie składa się z następujących części: 1) część I – dostawa, instalacja i uruchomienie wzmacniaczy mocy w Ośrodku Terenowym TVP w Opolu, 2) część II – dostawa, instalacja i uruchomienie wzmacniaczy mocy w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w Warszawie. )        
Dostawa procesora obrazu na potrzeby programów informacyjnych w Studiu A  2018-06-27  2018-05-19  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa procesora obrazu na potrzeby programów informacyjnych w Studiu A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Roboty remontowo - budowlane w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w obiektach TVP S.A. w Warszawie oraz w Ośrodkach Wypoczynkowych TVP S.A. w okresie do 31 grudnia 2019 r.  2018-06-12  2018-05-18  Wynik
(Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo - budowlane w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w obiektach Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. Woronicza 17, Oddziale terenowym w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz Moniuszki 2A oraz w Ośrodkach Wypoczynkowych Telewizji Polskiej S.A. w Tłokowisku, Sarnówku, Ciechocinku i Jachrance w okresie do 31 grudnia 2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) przedmiar robót (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 2 do SIWZ. )        
dostawa wysięgników kamerowych  2018-06-28  2018-05-18  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysięgników kamerowych)        
Wymiana rozdzielnicy RH 230/400V oraz transformatorów 15/04V w budynku „H”   2018-06-12  2018-05-10   
(Wymiana rozdzielnicy RH 230/400V oraz transformatorów 15/04kV w budynku „H” na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie)        
Usługa badania Internetu (pomiar site-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy  2018-06-04  2018-04-27   
(Przedmiotem zamówienia jest Usługę badania Internetu (pomiar site-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
zakup i wdrożenie pakietu licencji Systemu Planowania Produkcji Telewizyjnej  2018-07-17  2018-04-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie pakietu licencji Systemu Planowania Produkcji Telewizyjnej)        
Dostawa elementów multimedialnych na potrzeby oprawy programów Studia Plus i Studia A  2018-05-30  2018-04-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów multimedialnych na potrzeby oprawy programów Studia Plus i Studia A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). Zamówienie składa się z następujących części: 1) część 1 – Moduły LED wraz ze sterowaniem; 2) część 2 – Ekrany multimedialne; 3) część 3 – Monitory kontrolne; 4) część 4 – Ekrany tylnej projekcji. )        
Budowa klastra wirtualizacyjnego na potrzeby Portali internetowych oraz Systemu Dystrybucji Treści.  2018-06-04  2018-04-17  Wynik
(Budowa klastra wirtualizacyjnego na potrzeby Portali internetowych oraz Systemu Dystrybucji Treści.)        
Modernizacja systemu interkomowego Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2018-05-22  2018-04-12  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu interkomowego Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). )        
„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej     2018-03-30   
(„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie, na działce ew. 67/11 obręb 10804”.)        
usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante    2018-03-23   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante)        
Wdrożenie systemu SAP HANA  2018-05-08  2018-03-20   
(Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu SAP HANA.)        
Wdrożenie systemu do interaktywnej, poklatkowej rekonstrukcji obrazu, z modułami do stabilizacji w ciągu linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP.  2018-04-26  2018-01-31  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do interaktywnej, poklatkowej rekonstrukcji obrazu, z modułami do stabilizacji w ciągu linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ. )        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera  2017-10-31  2017-10-10   
(Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego  2017-08-28  2017-07-28   
(Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia, który ze względu na poufny charakter informacji zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności.)