Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Dostawa mikserów wizji  2015-06-02  2015-05-25   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikserów wizji)        
Utrzymanie czystości terenu i pielęgnacja zieleni na terenie TVP S.A. w Warszawie  2015-07-01  2015-05-23   
(Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości terenu i pielęgnacja zieleni na terenie TVP S.A. w Warszawie przy ul. Woronicza 17, ul. Modzelewskiego/Domaniewskiej, ul. Antalla 2 oraz w Zalesiu Dolnym przy ul. Bukowej 10. )        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego świadczenia usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych.  2015-06-01  2015-05-22   
(Dialog techniczny odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, Telewizja Polska S.A., 00-999 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 17, budynek B, sala nr 416 (IV piętro), w dniu 1 czerwca 2015 r. o godz. 10:00. )        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji wozu transmisyjnego A  2015-06-09  2015-05-22   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji wozu transmisyjnego A.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.)        
świadczenie usług badania treści multimedialnych i ruchu w witrynach internetowych na okres 25 miesięcy  2015-05-26  2015-05-18   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług badania treści multimedialnych i ruchu w witrynach internetowych na okres 25 miesięcy)        
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach Zakładu Głównego TVP S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17  2015-06-01  2015-05-15   
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach Zakładu Głównego TVP S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, obejmujących modernizację pomieszczeń technologicznych Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych nr 101 – 109 F wraz z wykonaniem adaptacji akustycznej pomieszczeń oraz wykonaniem instalacji wewnętrznych niezbędnych dla technologii pomieszczeń w budynku L1 i modernizację pomieszczeń biurowych Ośrodka TVP Technologie w budynku L)        
Leasing finansowy samochodów  2015-06-22  2015-05-16   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing finansowy samochodów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera odpowiednio Załącznik Nr 1A-1D do SIWZ. )        
Zakup profesjonalnych akumulatorów do urządzeń telewizyjnych.  2015-05-25  2015-05-14   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup profesjonalnych akumulatorów do urządzeń telewizyjnych. Zamówienie składa się z następujących części: Część 1 - zakup profesjonalnych akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu Gold Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy ANTON BAUER; Część 2 – zakup profesjonalnych akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy BEILLEN; Część 3 – zakup profesjonalnych akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy IDX; Część 4 – zakup profesjonalnych akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SONY; Część 5 – zakup profesjonalnych akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT; Część 6 – zakup profesjonalnych akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym w klasycznej kieszeni typu NP-1 i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT.)        
Dostawa torów kamerowych HD oraz obiektywów do studia S5  2015-06-18  2015-05-13   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych HD oraz obiektywów do studia S5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji platformy komputerowej serwerów kasetowych-platforma UCS  2015-05-21  2015-05-12   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji platformy komputerowej serwerów kasetowych-platforma UCS)        
termomodernizacja dachu i płyty jezdnej rampy transportowej, instalacja elektrycznego ogrzewania rynien, rur spustowych, wpustów dachowych i płyty jezdnej rampy transportowej, instalacja odgromowa oraz wzmocnienie konstrukcji wiązarów dachowych   2015-05-26  2015-05-08   
(Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja dachu i płyty jezdnej rampy transportowej, instalacja elektrycznego ogrzewania rynien, rur spustowych, wpustów dachowych i płyty jezdnej rampy transportowej, instalacja odgromowa oraz wzmocnienie konstrukcji wiązarów dachowych nad powierzchniami studiów telewizyjnych w budynku G na terenie Zakładu Głównego TVP S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17)        
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy  2015-05-15  2015-05-07  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
dostawa taśm wizyjnych HDCAM  2015-05-15  2015-05-06  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa taśm wizyjnych HDCAM. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 617533,80 zł brutto)        
Dostawa urządzeń łączności bezprzewodowej.  2015-05-14  2015-05-06  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń łączności bezprzewodowej.)        
Świadczenie usług zakupu biletów lotniczych przez okres dwóch lat.  2015-06-15  2015-05-05   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu biletów lotniczych przez okres dwóch lat. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.)        
dostawa urządzeń w ramach rozbudowy systemu pamięci masowej SAN  2015-05-19  2015-05-05  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach rozbudowy systemu pamięci masowej SAN)        
Usługi w zakresie konserwacji, napraw i bieżącej obsługi urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 i ul. No  2015-06-16  2015-05-07   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ulicy Krzemionki 30 i ulicy Nowohuckiej 44 w okresie 24 miesięcy. Niniejsze zamówienie obejmuje również bieżącą obsługę urządzeń określonych w Załączniku Nr 4 do SIWZ w postaci pełnienia dyżurów i wsparcia technicznego.)        
Dostawa piętnastu sztuk macierzy blokowych pod bazy danych lokalnych Systemu Produkcji Programów Informacyjnych.  2015-05-26  2015-04-30   
(Dostawa piętnastu sztuk macierzy blokowych pod bazy danych lokalnych Systemu Produkcji Programów Informacyjnych.)        
Zakup licencji SOA Suite i migracja licencji IAS do Weblogic Suite.  2015-05-11  2015-04-29  Wynik
(Zakup licencji SOA Suite i migracja licencji IAS do Weblogic Suite.)        
Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych.  2015-05-19  2015-05-02  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na rzecz pracowników Zamawiającego w zakresie niżej wymienionych pakietów: 1) Pakiet pracowniczy nielimitowany, 2) Pakiet pracowniczy limitowany. Świadczeniem objęci będą pracownicy Zamawiającego według jego bieżących potrzeb, na zasadach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Wstępna szacunkowa liczba pracowników – 1 174 osoby. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić korzystanie z usług objętych przedmiotem zamówienia współpracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników i współpracowników Zamawiającego, na zasadach określonych we Wzorze umowy, w ramach pakietu limitowanego, nielimitowanego oraz basenowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”).)        
Usługa dystrybucji ciepła oraz sprzedaży ciepła dla potrzeb Oddziału Terenowego TVP S.A. w Rzeszowie  2015-04-24  2015-04-24   
(Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja i sprzedaż ciepła do budynku wielofunkcyjnego OTVP S.A w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 w okresie od 1.04.2015 do 31.03.2018)        
Dostawa żarówek oświetlenia technologicznego do sprzętu telewizyjnego dla TVP S.A.   2015-05-06  2015-04-23   
(Dostawa żarówek oświetlenia technologicznego do sprzętu telewizyjnego dla TVP S.A. )        
wykonanie modernizacji zespołu pomieszczeń technologicznych i garażowych Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ulicy Krzemionki 30.  2015-04-28  2015-04-20   
(prace modernizacji zespołu pomieszczeń technologicznych i garażowych Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ulicy Krzemionki 30. Prace polegają na wykonaniu punktowych napraw ścian i sufitów, malowaniu ścian i sufitów, konserwacji odpływu, układaniu płytek naściennych oraz naprawie posadzek wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów.)        
Usługa serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 Oddziałów Terenowych TVP S.A. na okres 36 miesięcy  2015-05-20  2015-04-10  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 Oddziałów Terenowych TVP S.A. na okres 36 miesięcy)        
opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J. p. woronicza 17 w Warszawie  2015-09-07  2015-04-07   
(Konkurs jest konkursem realizacyjnym i dwuetapowym. Zakres opracowania został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I konkursu) Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy 5 najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II konkursu). Uczestnicy Konkursu niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.. Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budynku lub zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie, uwzględniającej powiązania z istniejącymi obiektami Telewizji Polskiej (w tym zwłaszcza z budynkami F i D). Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej. )        
Subskrypcja danych z badania „Target Group Index (TGI) 2015”  2015-03-27  2015-03-26  Wynik
(Subskrypcja danych z badania „Target Group Index (TGI) 2015”)        
Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach TVP S.A. na terenie Zakładu Głównego w Warszawie   2015-04-30  2015-03-25  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach technicznych TAI oraz w obiektach zlokalizowanych na terenie Zakładu Głównego w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17 )        
obsługa konserwacyjno-techniczna obiektów TVP S.A. znajdujących się w Warszawie przy ul. Woronicza 17 oraz w kompleksie przy ul. Jasnej, Moniuszki i Pl. Powstańców Warszawy przez okres 24 miesięcy  2015-04-29  2015-03-24  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest obsługa konserwacyjno-techniczna obiektów TVP S.A.znajdujących się w Warszawie przy ul. Woronicza 17 oraz w kompleksie przy ul. Jasnej, Moniuszki i Pl. Powstańców Warszawy przez okres 24 miesięcy)        
Dostawa zestawów łącz do transmisji sygnałów w sieciach GSM  2015-04-28  2015-03-20   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów łącz do transmisji sygnałów w sieciach GSM wraz z systemem odbiorczym )