Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.  2015-02-03  2015-01-23   
(Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.)        
Zakup danych telemetrycznych na okres od 9 lutego do 8 marca 2015 roku.  2015-01-26  2015-01-16   
(Zakup danych telemetrycznych na okres od 9 lutego do 8 marca 2015 roku.)        
usługi ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Łodzi  2015-01-09  2014-12-29   
(ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Łodzi)        
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w obiektach Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie i Oddziałach Terenowych TVP S.A. na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  2015-01-15  2014-12-24   
(1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach TVP S.A. w Warszawie (przy ul.J.P.Woronicza 17 i Placu Powstańców Warszawy 7) i Oddziałach Terenowych TVP S.A. w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu oraz obsługi recepcji w obiektach TVP S.A. w Warszawie (przy ul.J.P.Woronicza 17 i Placu Powstańców Warszawy 7). 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wstępnie planuje zamówić poniższą liczbę osób: 1) Warszawa (2 obiekty) – ochrona: na zmianie 20 osób; recepcje na zmianie do 7 osób, 2) Białystok – na zmianie 2 osoby, 3) Bydgoszcz – na zmianie 2 osoby, 4) Gdańsk – na zmianie 3 osoby. 5) Katowice – na zmianie do 4 osób, 6. Kraków (2 obiekty) – na zmianie do 6 osób, 7. Lublin – na zmianie 3 osoby, 8. Łódź (2 obiekty) – na zmianie 4 osoby, 9. Opole – na zmianie 2 osoby, 10. Poznań – na zmianie 2 osoby, 11. Rzeszów – na zmianie 2 osoby, 12. Szczecin – na zmianie 2 osoby, 13. Wrocław – na zmianie 4 osoby. Powyższe dane są jedynie danymi szacunkowymi aktualnymi na dzień przesłania niniejszego ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.)        
Usługa finansowania w formie leasingu finansowego planowanych zakupów inwestycyjnych.  2015-01-21  2014-12-24   
(Przedmiotem postępowania jest wybór podmiotu finansującego, który udzieli Zamawiającemu limitu na zakup ruchomości finansowany w formie leasingu finansowego do kwoty 40 000 000,00 PLN brutto (słownie: czterdzieści milionów złotych brutto) z terminem obowiązywania 4 lata w ramach i na warunkach limitu leasingowego. W okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy limitu leasingowego finansujący zobowiązuje się do zawierania z Zamawiającym oraz z wykonawcami (dostawcami) wybranymi przez Zamawiającego, w tym w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, umów leasingu finansowego ruchomości stanowiących przedmiot leasingu wskazany przez Zamawiającego.)        
Wyk. usł poleg. na pozysk. przez Ag. Rekl. zleceń na rzecz TVP S.A. O.w Poznaniu na em. reklam i aud. spons. oraz lok. prod. i obsł. tak pozysk. klient. w pierw. kolejn.z ter. M. Konina i pow. koninsk.,słup. i kolsk. w okr. od 01.01.2015 do 31.12.2015   2014-12-29  2014-12-17   
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, usługi polegającej na pozyskiwaniu na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu zleceń na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów, a także na obsłudze przez Wykonawcę (Agencję Reklamową) tak pozyskanych klientów w pierwszej kolejności z terenu Miasta Konina i powiatu konińskiego, słupeckiego i kolskiego w dalszej kolejności również innych klientów wskazanych przez kierownika Działu Reklamy i Marketingu. )        
Wyk. usł poleg. na pozysk. przez Ag. Rekl. zleceń na rzecz TVP S.A. O.w Poznaniu na em. reklam i aud. spons. oraz lok. prod. i obsł. tak pozysk. klient. w pierw. kolejn.z ter. M. Piły i pow. pilsk., oborn. i chodziesk w okr. od 01.01.2015 do 31.12.2015   2014-12-29  2014-12-17   
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, usługi polegającej na pozyskiwaniu na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu zleceń na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów, a także na obsłudze przez Wykonawcę (Agencję Reklamową) tak pozyskanych klientów w pierwszej kolejności z terenu Miasta Piły i powiatu pilskiego, obornickiego i chodzieskiego w dalszej kolejności również innych klientów wskazanych przez kierownika Działu Reklamy i Marketingu )        
Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości obiektów TVP S.A. Oddział Terenowy w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 i ul. Nowohuckiej 44.  2014-12-30  2014-12-23   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w obiektach Zamawiającego przy ul. Krzemionki 30 oraz ul. Nowohuckiej 44, świadczenie obejmuje kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynowych, korytarzy i klatek schodowych w okresie 24 miesięcy )        
Kompleksowe wyposażenie multimedialnej sali konferencyjnej, która znajdować się będzie w budynku „B” przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie wraz z montażem i pracami towarzyszącymi.  2014-12-29  2014-12-16  Wynik
(Kompleksowe wyposażenie multimedialnej sali konferencyjnej, która znajdować się będzie w budynku „B” przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie wraz z montażem i pracami towarzyszącymi.)        
świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w obiektach TVP S.A. w Warszawie w okresie od dnia 16 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r  2014-12-22  2014-12-12  Wynik
(świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w obiektach TVP S.A. w Warszawie w okresie od dnia 16 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r)        
zakup zasilacza UPS i modernizacja zasilania gwarantowanego oraz przystosowanie pomieszczeń i instalacji w budynku H przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie  2014-12-23  2014-12-12   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup zasilacza UPS i modernizacja zasilania gwarantowanego oraz przystosowanie pomieszczeń i instalacji w budynku H przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie. Zamówienie składa się z następujących części: część 1 : modernizacja instalacji zasilania gwarantowanego wraz z zakupem i instalacją zasilacza UPS. część 2: modernizacja instalacji klimatyzacyjnej i wentylacji mechanicznej wraz z zakupem i instalacją klimatyzatora precyzyjnego. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.)        
Usługi planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy publicznej Telewizji Polskiej S.A. w okresie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy  2015-01-15  2014-12-10   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy publicznej Telewizji Polskiej S.A. )        
Usługi ubezpieczenia zdrowotnego.  2015-01-26  2014-12-10   
(Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia zdrowotnego na rzecz pracowników Zamawiającego w zakresie niżej wymienionych pakietów: 1) Pakiet Medycyna Pracy, 2) Pakiet Podstawowy, 3) Pakiet Rozszerzony, 4) Pakiet VIP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ.)        
Dostawa urządzeń w ramach integracji wolnostojących zestawów montażowych nieliniowych Avid z systemem montażu Unity III p. Bud. G  2014-12-08  2014-11-26   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach integracji wolnostojących zestawów montażowych nieliniowych Avid z systemem montażu Unity III p. Bud. G)        
zakup danych telemetrycznych na lata 2015-2019  2015-01-07  2014-11-26   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup danych telemetrycznych na lata 2015-2019)        
dostawa paliw do stacji paliw TVP S.A. przez okres 24 miesięcy  2014-12-29  2014-11-20  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw do stacji paliw TVP S.A. przez okres 24 miesięcy)        
Świadczenie usług utrzymania w wersji bieżącej oprogramowania Cuadra STAR firmy Cuadra Assiciates Inc. oraz usług serwisowych dla systemów użytkowych opartych o oprogramowanie Cuadra STAR    2014-11-17   
(Świadczenie usług utrzymania w wersji bieżącej oprogramowania Cuadra STAR firmy Cuadra Assiciates Inc. oraz usług serwisowych dla systemów użytkowych opartych o oprogramowanie Cuadra STAR)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji sprzętu IT w Oddziałach Telewizji Polskiej S.A.  2014-11-14  2014-12-05  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji sprzętu IT w Oddziałach Telewizji Polskiej S.A. Zamówienie składa się z następujących części: -część I - Macierz z kontrolerami redundantnymi - Zadanie A; -część II - Serwer z wbudowaną przestrzenią macierzową - Zadanie B; -część III - Serwer z wbudowaną przestrzenią macierzowa - Zadanie C; -część IV - Serwer - kontroler domeny - Zadanie D; -część V - Serwer plików - Zadanie E. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawarty jest we Wzorze umowy, który stanowi odpowiednio Załącznik Nr 1A, 1B do SIWZ. )        
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante    2014-11-04   
(Rozbudowa systemu SZarP i wdrożenie systemu obsługującego procesy w