Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy  2018-06-20  2018-06-12   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) – w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 917).)        
Świadczenie usług pomocy na planie zdjęciowym podczas realizacji audycji telewizyjnych w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Katowicach w okresie 12 miesięcy  2018-06-14  2018-06-06  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pomocy na planie zdjęciowym podczas realizacji audycji telewizyjnych.)        
Dostawa kolimatora optycznego z oprzyrządowaniem  2018-06-20  2018-06-06   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kolimatora optycznego z oprzyrządowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). )        
Roboty budowlane obejmujące przebudowę wybranych pomieszczeń w budynku „G” na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17  2018-06-22  2018-06-01   
(Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę wybranych pomieszczeń w budynku „G” na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) dokumentacja projektowa - Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) przedmiary robót – Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 3 do SIWZ. )        
Dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach rozbudowy systemu VizRT  2018-07-10  2018-06-01   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach rozbudowy systemu VizRT)        
Świadczenie usług organizacyjnej i technicznej obsługi planów zdjęciowych w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Katowicach w okresie 12 miesięcy  2018-06-12  2018-06-04   
(Przedmiotem zamówienia jest organizacyjna i techniczna obsługa planów zdjęciowych audycji telewizyjnych realizowanych przez Zamawiającego)        
Zakup koderów cyfrowych DSNG na potrzeby Oddziałów Terenowych Poznań i Gorzów Wielkopolski.  2018-06-21  2018-05-30   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup koderów cyfrowych DSNG na potrzeby Oddziałów Terenowych Poznań i Gorzów Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania dla danej części zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3a do SIWZ (wzór umowy wraz z załącznikami dla I części zamówienia) oraz w Załączniku nr 3b do SIWZ (wzór umowy wraz z załącznikami dla II części zamówienia). )        
Modernizacja sieci teleinformatycznej Spółki  2018-07-05  2018-05-30   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci teleinformatycznej Spółki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
zakup sprzętu komputerowego w ramach modernizacji komputerowych stanowisk dziennikarskich  2018-07-04  2018-05-25   
(przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego w ramach modernizacji komputerowych stanowisk dziennikarskich)        
Rozbudowa środowiska Dalet L1 w ramach projektu MAMPilot  2018-06-04  2018-05-24  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa środowiska Dalet L1 w ramach projektu MAMPilot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiący jednocześnie zał. nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. )        
Usługa najmu urządzeń teleinformatycznych i zapewnienie wsparcia technicznego w okresie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018  2018-05-30  2018-05-23  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu urządzeń teleinformatycznych i zapewnienie wsparcia technicznego w okresie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
Dostawa torów kamerowych, obiektywów i systemów stabilizacji kamer.  2018-06-29  2018-05-23   
(Dostawa torów kamerowych, obiektywów i systemów stabilizacji kamer.)        
kompleksowa modernizacja Studia S6 wraz z modernizacją technologii studia wirtualnego  2018-06-29  2018-05-23   
(Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja Studia S6 wraz z modernizacją technologii studia wirtualnego)        
Dostawa cyfrowych studyjnych mikserów fonii  2018-06-11  2018-05-23   
(przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowych studyjnych mikserów fonii)        
Dostawa wzmacniaczy mocy dla OT Opole i TAI  2018-06-12  2018-05-23   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzmacniaczy mocy dla OT Opole i TAI. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania dla danej części zamówienia zawarty jest w: Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, który stanowi Załączniku nr 3a do SIWZ - dla I części zamówienia, Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, który stanowi w Załączniku nr 3b do SIWZ – dla II części zamówienia. 2. Zamówienie składa się z następujących części: 1) część I – dostawa, instalacja i uruchomienie wzmacniaczy mocy w Ośrodku Terenowym TVP w Opolu, 2) część II – dostawa, instalacja i uruchomienie wzmacniaczy mocy w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w Warszawie. )        
Dostawa procesora obrazu na potrzeby programów informacyjnych w Studiu A  2018-06-27  2018-05-19   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa procesora obrazu na potrzeby programów informacyjnych w Studiu A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Roboty remontowo - budowlane w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w obiektach TVP S.A. w Warszawie oraz w Ośrodkach Wypoczynkowych TVP S.A. w okresie do 31 grudnia 2019 r.  2018-06-12  2018-05-18   
(Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo - budowlane w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w obiektach Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. Woronicza 17, Oddziale terenowym w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz Moniuszki 2A oraz w Ośrodkach Wypoczynkowych Telewizji Polskiej S.A. w Tłokowisku, Sarnówku, Ciechocinku i Jachrance w okresie do 31 grudnia 2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) przedmiar robót (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 2 do SIWZ. )        
dostawa wysięgników kamerowych  2018-06-28  2018-05-18   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysięgników kamerowych)        
Dostawa urządzeń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana routera wizyjnego w Centralnym Pokoju Aparatury Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 – III etap  2018-05-28  2018-05-29  Wynik
(Dostawa nowych urządzeń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana routera wizyjnego w Centralnym Pokoju Aparatury Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30)        
Wymiana rozdzielnicy RH 230/400V oraz transformatorów 15/04V w budynku „H”   2018-06-12  2018-05-10   
(Wymiana rozdzielnicy RH 230/400V oraz transformatorów 15/04kV w budynku „H” na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie)        
Usługa badania Internetu (pomiar site-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy  2018-06-04  2018-04-27   
(Przedmiotem zamówienia jest Usługę badania Internetu (pomiar site-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Dostawa żarówek oświetlenia technologicznego do sprzętu telewizyjnego  2018-05-10  2018-04-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa żarówek oświetlenia technologicznego do sprzętu telewizyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamówienie składa się z następujących części: 1) Część 1 – żarówki oświetlenia technologicznego dla studiów telewizyjnych i ekip zdjęciowych; 2) Część 2 – żarówki oświetlenia technologicznego dla seriali i widowisk telewizyjnych )        
Dostawa samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej oraz przełożeniem infrastruktury technicznej z mobilnej stacji satelitarnej DSNG POL-049 dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Katowicach  2018-05-14  2018-04-30  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej oraz przełożenia infrastruktury technicznej z mobilnej stacji satelitarnej DSNG POL-049. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ )        
Świadczenie usługi opieki serwisowej mikserów i automatycznych krosownic emisyjnych na okres 36 miesięcy  2018-05-09  2018-04-25  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej mikserów i automatycznych krosownic emisyjnych na okres 36 miesięcy.)        
dostawa prasy polskiej i zagranicznej w Zakładzie Głównym Telewizji Polskiej S.A. oraz Oddziałach Terenowych Telewizji Polskiej S.A., w okresie 24 miesięcy.  2018-05-22  2018-04-18  Wynik
(dostawa prasy polskiej i zagranicznej w Zakładzie Głównym Telewizji Polskiej S.A. oraz Oddziałach Terenowych Telewizji Polskiej S.A., w okresie 24 miesięcy. )        
zakup i wdrożenie pakietu licencji Systemu Planowania Produkcji Telewizyjnej  2018-07-03  2018-04-17   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie pakietu licencji Systemu Planowania Produkcji Telewizyjnej)        
Dostawa elementów multimedialnych na potrzeby oprawy programów Studia Plus i Studia A  2018-05-30  2018-04-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów multimedialnych na potrzeby oprawy programów Studia Plus i Studia A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). Zamówienie składa się z następujących części: 1) część 1 – Moduły LED wraz ze sterowaniem; 2) część 2 – Ekrany multimedialne; 3) część 3 – Monitory kontrolne; 4) część 4 – Ekrany tylnej projekcji. )        
Dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby budowy, modernizacji i rozbudowy systemów graficznych TVP S.A.  2018-05-23  2018-04-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby budowy, modernizacji i rozbudowy systemów graficznych TVP S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). Zamówienie składa się z następujących części: 1) część 1 –Modernizacja Systemu Grafiki VizRT w TAI; 2) część 2 –Rozbudowa i modernizacja Systemów Wirtualnej Grafiki VizRT; )        
Budowa klastra wirtualizacyjnego na potrzeby Portali internetowych oraz Systemu Dystrybucji Treści.  2018-06-04  2018-04-17   
(Budowa klastra wirtualizacyjnego na potrzeby Portali internetowych oraz Systemu Dystrybucji Treści.)        
Promocja projektu Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.  2018-05-22  2018-04-16  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest promocja projektu Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A., poprzez opracowanie założeń i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej – „TVP S.A. liderem rekonstrukcji cyfrowej”, w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.)        
Modernizacja systemu interkomowego Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2018-05-22  2018-04-12   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu interkomowego Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). )        
Rozbudowa systemu technologicznego Studia C.  2018-05-16  2018-04-06  Wynik
(Rozbudowa systemu technologicznego Studia C.)        
„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej     2018-03-30   
(„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie, na działce ew. 67/11 obręb 10804”.)        
usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante    2018-03-23   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante)        
Wdrożenie systemu SAP HANA  2018-05-08  2018-03-20   
(Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu SAP HANA.)        
Dostawa gotowego produktu w postaci wytłoczonych, dotłoczonych, konfekcjonowanych ręcznie/niestandardowo, konfekcjonowanych i zafoliowanych płyt DVD i CD  2018-03-29  2018-02-20  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa gotowego produktu w postaci wytłoczonych, dotłoczonych, konfekcjonowanych ręcznie/niestandardowo, konfekcjonowanych i zafoliowanych płyt DVD i CD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Wdrożenie systemu do interaktywnej, poklatkowej rekonstrukcji obrazu, z modułami do stabilizacji w ciągu linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP.  2018-04-26  2018-01-31  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do interaktywnej, poklatkowej rekonstrukcji obrazu, z modułami do stabilizacji w ciągu linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ. )        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera  2017-10-31  2017-10-10   
(Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego  2017-08-28  2017-07-28   
(Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia, który ze względu na poufny charakter informacji zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności.)