Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
„Dostawa urządzeń wraz z oprogramowaniem wewnętrznym niezbędnych do modernizacji systemów emisji plikowej w TAI”  2016-07-12  2016-05-25   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z oprogramowaniem wewnętrznym niezbędnych do modernizacji systemów emisji plikowej w TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanej dalej SIWZ.)        
Dostawa miksera fonii dla studia D w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Warszawie.  2016-06-06  2016-05-25   
(Dostawa miksera fonii dla studia D w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Warszawie.)        
Dostawa torów kamerowych HD oraz obiektywów HD  2016-06-30  2016-05-23   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych HD oraz obiektywów HD)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w zakresie pomiaru odbiorców treści wideo.  2016-06-20  2016-05-19   
(Celem Dialogu jest uzyskanie wiedzy na temat możliwości pomiaru odbiorców treści wideo w różnych kanałach dystrybucji, np. telewizja linearna (broadcast), on-line, VOD, mobile itp. oraz uzyskanie informacji na temat możliwości technicznych realizacji pomiaru i harmonogramu realizacji usługi. Przedmiotem Dialogu będzie uzyskanie informacji związanych z utworzeniem i dostarczaniem baz danych z ciągłego, elektronicznego pomiaru odbiorców treści wideo w podziale na wszelkie dostępne kanały dystrybucji. Propozycje powinny zawierać zapewnienie reprezentatywności pomiaru dla podstawowych cech demograficznych używanych w badaniach wideo (płeć, wiek, status rodzinny i zawodowy, rozkład geograficzny, wielkość miejscowości zamieszkania, itp.) oraz możliwość pomiaru w zakresie cech socjograficznych i społecznych, takich jak kompetencje cyfrowe, chodzenie do restauracji, korzystanie z bankowości on-line, typ umowy na telefon komórkowy, znajomość języków obcych, posiadanie komputera typu laptop lub tablet, udział w praktykach religijnych, udział w wyborach, przyszły zamiar udziału oraz historia udziału, status związku (formalny/nieformalny), korzystanie z serwisów społecznościowych, uczestnictwo w życiu kulturalnym, itp. Dostarczane dane muszą być miarą rzeczywistej (faktycznej) konsumpcji treści wideo w różnych kanałach dystrybucji.)        
Dostawa kamkorderów, zestawów fonii bezprzewodowej i obiektywów  2016-06-24  2016-05-18   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamkorderów, zestawów fonii bezprzewodowej i obiektywów.)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji technologicznej zespołów emisyjnych programów TVP S.A.  2016-05-30  2016-05-17   
(Dostawa urządzeń w ramach modernizacji technologicznej zespołów emisyjnych programów TVP S.A.)        
Dostawa 2 sztuk płyt wyjściowych TRINIX-TRH-HO-3G oraz naprawa uszkodzonego pola komutacyjnego krosownicy TRINIX  2016-05-25  2016-05-16   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk płyt wyjściowych TRINIX-TRH-HO-3G oraz naprawę uszkodzonego pola komutacyjnego krosownicy TRINIX)        
Świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania Oracle na okres 36 miesięcy  2016-06-23  2016-05-13   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania Oracle na okres 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8, 16K  2016-06-08  2016-05-13   
(Celem dialogu jest pozyskanie przez Zamawiajacego wszelkich informacji, które mogą być wykorzystywane przy oszacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.)        
dialog techniczny - konwersja do postaci plikowej zasobów archiwalnych - BETACAM  2016-05-13  2016-05-05   
(Zamawiający rozważa przeprowadzenie kompleksowej konwersji do postaci plikowej archiwalnych zasobów programowych TVP S.A. zapisanych na nośnikach formatów BETACAM. Wśród rozważanych wariantów brana pod uwagę jest również realizacja przedsięwzięcia poprzez zlecenie usługi (z uwzględnieniem PZP) na takie prace)        
Dostawę monitorów do scenografii studia S-1 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2016-05-12  2016-05-06   
(dostawa 17 sztuk monitorów (46”) i 3 sztuk monitorów (32”), jednego urządzenia do kalibracji monitorów, 16 sztuk certyfikowanych uchwytów do monitorów 46” do scenografii studia S-1 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 wraz z montażem, uruchomieniem, kalibracją, konfiguracją monitorów w scenografii studia S-1 w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Krzemionki 30.)        
Dostawa żarówek oświetlenia technologicznego do sprzętu telewizyjnego.  2016-05-17  2016-04-29   
(Dostawa żarówek oświetlenia technologicznego do sprzętu telewizyjnego.)        
Zakup akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych  2016-05-16  2016-04-26   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamówienie składa się z następujących części: 1. Część 1 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy BEILLEN; 2. Część 2 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy IDX; 3. Część 3 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SONY; 4. Część 4 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT; 5. Część 5 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym w klasycznej kieszeni typu NP-1 i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT; 6. Część 6 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT. )        
udzielenie gwarancji bankowych  2016-05-23  2016-04-27   
(udzielenie gwarancji bankowych)        
Usługa finansowania w formie leasingu finansowego planowanych zakupów inwestycyjnych.  2016-05-13  2016-04-14   
(Przedmiotem postępowania jest wybór podmiotu finansującego, który udzieli Zamawiającemu limitu na zakup ruchomości finansowany w formie leasingu finansowego do kwoty 40 000 000 PLN brutto (słownie: czterdzieści milionów złotych brutto) z terminem obowiązywania 4 lata w ramach i na warunkach limitu leasingowego.W okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy limitu leasingowego finansujący zobowiązuje się do zawierania z Zamawiającym oraz z wykonawcami (dostawcami) wybranymi przez Zamawiającego, w tym w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, umów leasingu finansowego ruchomości stanowiących przedmiot leasingu wskazany przez Zamawiającego.)        
Dostarczenie usługi polegającej na wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji i udostępnianiu w sieci Internet utworów i nadań produkcji audiowizualnych, do których prawa autorskie przysługują Telewizji Polskiej S.A.   2016-04-21  2016-04-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest Dostarczenie usługi polegającej na wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji i udostępnianiu w sieci Internet utworów i nadań produkcji audiowizualnych, do których prawa autorskie przysługują Telewizji Polskiej S.A. lub do których Telewizja Polska S.A. jest uprawniona podejmować takie działania w związku z zawartymi umowami, na okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ, w tym w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy - opis przedmiotu zamówienia)        
Dzierżawa transpondera satelitarnego dla potrzeb przewoźnych stacji satelitarnych DSNG przez okres 48 miesięcy.  2016-05-09  2016-03-16  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa transpondera satelitarnego dla potrzeb przewoźnych stacji satelitarnych DSNG przez okres 48 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)        
Usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków przy ul. J.P. Woronicza 17 (kompleks nr I-IV) i przy ul. Moniuszki 2/2A (kompleks V) w Warszawie w okresie 19 miesięcy.  2016-03-01  2016-01-26  Wynik
(Usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków przy ul. J.P. Woronicza 17 (kompleks nr I-IV) i przy ul. Moniuszki 2/2A (kompleks V) w Warszawie w okresie 19 miesięcy.)        
Dostawa urządzeń w celu modernizacji styku internetowego Spółki TVP S.A.  2016-04-04  2016-01-22  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w celu modernizacji styku internetowego Spółki TVP S.A.)        
Usługi ubezpieczenia majątku TVP S.A. w okresie 24 miesięcy.  2016-01-22  2015-12-22  Wynik
(Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na usługi ubezpieczenia majątku TVP S.A. w okresie 24 miesięcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: Część 1 - Ubezpieczenie mienia oraz podstawowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; Część 2 – Ubezpieczenia komunikacyjne; Część 3 - Ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej; Część 4 – Ubezpieczenie osobowe; Część 5 – Ubezpieczenie szkód wywołanych aktami terroryzmu; Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.)