Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie Nr 527594 N 2017 - przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji utworów i nadań produkcji audiowizualnych.pdf ogłoszenie
2. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.rtf inne pliki
3. Informacja z otwarcia ofert - przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji utworów i nadań produkcji audiowizualnych.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie usługi polegającej na wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji i udostępnianiu w sieci Internet utworów i nadań produkcji audiowizualnych, do których prawa autorskie przysługują Telewizji Polskiej S.A. lub do których Telewizja Polska S.A. jest uprawniona podejmować takie działania w związku z zawartymi umowami, przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 3 do Wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia)