Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
4. Załączniki do Wzoru umowy w tym Zał. Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.zip siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór formularza oferty.rtf siwz i załączniki
6. załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór JEDZ.rtf siwz i załączniki
7. wyjaśnienia treści SIWZ.1.pdf inne pliki
8. ogłoszenie o zmianie.pdf inne pliki
9. Załącznik Nr 3 do SIWZ - ZMIENIONY.2.Wzór formularza obliczenia ceny ofert.zip inne pliki
10. Wyjaśnienia.2A.treści SIWZ.pdf inne pliki
11. Wyjaśnienia.2B.treści SIWZ.pdf inne pliki
12. Wyjaśnienia treści SIWZ.3.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i konwergentnej