Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 1 do SIWZ_Załącznik nr 1 do Wzoru umowy_Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 1 do SIWZ_Załącznik nr 2 do Wzoru umowy_Specyfikacja dostępów.pdf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 1 do SIWZ_Załącznik nr 6 do Wzoru umowy_Wzór protokołu odbioru.pdf siwz i załączniki
7. Załącznik Nr 1 do SIWZ_Załącznik nr 11 do Wzoru umowy_Wykaz przedstawicieli Zamawiającego.pdf siwz i załączniki
8. Załącznik Nr 1 do SIWZ_Załącznik nr 12 do Wzoru umowy_Wykaz jednostek organizacyjnych Zamawiającego.pdf siwz i załączniki
9. Załącznik Nr 2 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
10. Załącznik Nr 3 do SIWZ_Formularz obliczenia ceny oferty.zip siwz i załączniki
11. załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór JEDZ.rtf siwz i załączniki
12. ogłoszenie o uzupełnieniu ogłoszenia.pdf inne pliki
13. wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
14. załącznik do wyjaśnień treści SIWZ.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej.