Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie Nr 589475-N-2017 - Modernizacja systemu backupu TAI.pdf ogłoszenie
2. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.rtf inne pliki
3. Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja systemu backupu TAI.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu backupu TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiący jednocześnie zał. nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.