Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 2 do SIWZ_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 3 do SIWZ_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 1 do Wzoru umowy_opz.zip siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów reporterskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis przedmiotu Zamówienia.