• Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Cytaty (czyli używanie utworów)

08:11, 02.09.2008
Cytaty (czyli używanie utworów)


Podziel się:   Więcej
Art.23.

1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno–urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba, że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Art.25.

1. Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji:

– już rozpowszechnione:

a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach

b) aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba, że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione

– krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów, o których mowa w pkt. 1 lit. a) i b)

– przeglądy publikacji i fotografie reporterskie

– mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; nie upoważnia to jednak do publikacji zbiorów mów jednej osoby,

– krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów

3. Za korzystanie z utworów, o których mowa w ust.1 pkt.1 lit. b) i c), twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

4. Rozpowszechnianie utworów na podstawie ust.1 jest dozwolone zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniu.

Art.26.

Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytaczać fragmenty utworów udostępnianych podczas tych wydarzeń, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji.

Art.29.

1. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach.

3. W przypadkach, o których mowa w ust.2, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Art. 34

Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia twórcy i źródła. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.