Zamówienia podlegające ustawie PZP i nie podlegające tej ustawie.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie  2023-10-27  2023-10-20   
(Postępowanie w sprawie zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie w okresie 12 miesięcy - https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/12505/postepowanie-w-sprawie-zawarcia-umowy-ramowej-na-swiadczenie-uslug-handlowych-w-zakresie-ofert-telewizji-polskiej-s-a-oddzial-terenowy-w-olsztynie-w-okresie-12-miesiecy)        
Informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-wstepnych-konsultacji-rynkowych-pn-modernizacja-sali-telekonferencyjnej-dla-zarzadu  2023-09-26  2023-09-19   
(https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/12414/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-wstepnych-konsultacji-rynkowych-pn-modernizacja-sali-telekonferencyjnej-dla-zarzadu)        
Informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-wstepnych-konsultacji-rynkowych-pn-swiadczenie-uslugi-wsparcia-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-na-okres-36-miesiecy  2023-09-22  2023-09-18   
(Link; https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/12410/https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/12410/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-wstepnych-konsultacji-rynkowych-pn-swiadczenie-uslugi-wsparcia-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-na-okres-36-miesiecy)        
Wstępnye konsultacje rynkowyce na „Uruchomienie Zintegrowanego Systemu Produkcji Audycji Informacyjnych”  2023-05-17  2023-05-10   
(Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/11913/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-wstepnych-konsultacji-rynkowych-pn-uruchomienie-zintegrowanego-systemu-produkcji-audycji-informacyjnych)        
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie  2022-09-09  2022-09-01   
(Postępowanie w sprawie zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie - https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/11041/postepowanie-w-sprawie-zawarcia-umowy-ramowej-na-swiadczenie-uslug-handlowych-w-zakresie-sprzedazy-ofert-telewizji-polskiej-s-a-oddzial-terenowy-w-olsztynie-1)        
Wstępne Konsultacje Rynkowe - "Rozbudowa systemu emisyjnego kanałów online zwanego po rozbudowie jako „Multiemisja online  2022-05-23  2022-05-13   
(Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu procedury wstępnych konsultacji rynkowych – zwanych dalej „Konsultacjami rynkowymi” – które prowadzone są na podstawie art. 84.1. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.2019 ze zm.) pt.: "Rozbudowa systemu emisyjnego kanałów online zwanego po rozbudowie jako „Multiemisja online” Szczegóły dostępne są pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/10242/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-wstepnych-konsultacji-rynkowych-pn-rozbudowa-systemu-emisyjnego-kanalow-online-zwanego-po-rozbudowie-jako-multiemisja-online)        
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę urządzeń do modernizacji reżyserek A, B, T oraz sterowni oświetlenia dla Oddziału Terenowego w Poznaniu  2021-11-19  2021-11-02   
(Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę urządzeń do modernizacji reżyserek A, B, T oraz sterowni oświetlenia dla Oddziału Terenowego w Poznaniu Zał i wszelkie informacje na stronie: https://tvp.eb2b.com.pl/ )        
Zakup i dostawę dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Poznaniu modułów rozszerzeń w celu rozbudowy routera Centralnej Aparatury oraz zestawu urządzeń realizujących we współpracy z routerem Centralnej Apa  2021-10-29  2021-10-21   
(https://tvp.eb2b.com.pl/ moduły rozszerzeń w celu rozbudowy routera Centralnej Aparatury oraz zestawu urządzeń realizujących we współpracy z routerem Centralnej Aparatury funkcjonalność Systemu Multiview Tally Informujemy iż Organizator TELEWIZJA POLSKA S.A. zmienił parametry postępowania nr ZP/TXPP/9/2021, ID 8966, o nazwie: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę urządzeń do modernizacji reżyserek A, B, T oraz sterowni oświetlenia dla Oddziału Terenowego w Poznaniu. Wszystkie informacje na temat postępowania znajdą Państwo w panelu naszego serwisu. Uzasadnienie wprowadzonych zmian: Zmiana ogłoszenia e-Zamowienia ZP TXPP 9 2021 )        
Zakup i dostawa sprzętu modularnego kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego systemem zarządzania Magnum i Vista Link Evertz oraz posiadanymi ramami serii 7800FR dla Oddziału Terenowego w Poznaniu  2021-10-28  2021-10-20   
(Zakup i dostawa sprzętu modularnego kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego systemem zarządzania Magnum i Vista Link Evertz oraz posiadanymi ramami serii 7800FR dla Oddziału Terenowego w Poznaniu)        
Dostawa i sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu (dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Poznaniu) miksera audio wraz z osprzętem do reżyserki studia A  2021-10-20  2021-10-12   
(Dostawa i sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu (dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Poznaniu) miksera audio wraz z osprzętem do reżyserki studia A)        
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu przy ul. Serafitek 8 w okresie od 01 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  2021-10-18  2021-10-08   
(Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu przy ul. Serafitek 8 w okresie od 01 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. )        
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie  2021-09-28  2021-09-20   
(Postępowanie w sprawie zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie - https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/8574/postepowanie-w-sprawie-zawarcia-umowy-ramowej-na-swiadczenie-uslug-handlowych-w-zakresie-sprzedazy-ofert-telewizji-polskiej-s-a-oddzial-terenowy-w-olsztynie )        
Zakup i dostawa monitorów produkcyjnych wraz z osprzętem dla OTV Poanań  2021-09-15  2021-09-07   
(https://tvp.eb2b.com.pl/)        
Przetarg nieograniczony   2021-08-26  2021-07-26   
(1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa miksera wideo, pięciu sztuk torów kamerowych, jednej sztuki obiektywu kamerowego, jednej sztuki serwera rejestrującego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SWZ 2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3.1 Zamówienie składa się z następujących części: 3.1.1 część 1 – dostawa miksera wideo, 3.1.2 część 2 – dostawa pięciu sztuk torów kamerowych, 3.1.3 część 3 – dostawa jednej sztuki obiektywu kamerowego, 3.1.4 część 4 – dostawa jednej sztuki serwera rejestrującego . 3.2 Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części. .3 Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia. 4 Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1pkt 8 ustawy Pzp – zwanych dalej „zamówieniami podobnymi” 5 Wykonawca udzieli gwarancji na każdą z części zamówienia , na okres co najmniej 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca oferuje okres gwarancji dłuższy niż minimalny okres gwarancji wymagany w SWZ, winien odpowiednio zmienić pkt 5 Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż minimalny okres wymagany w SWZ, skutkować będzie przyznaniem punktów w kryterium „okres gwarancji”, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 14 SWZ. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż wymagany w SWZ, równoznaczne będzie ze złożeniem oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia i stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty. )        
Konkurs w celu wyboru brokera na obsługę ubezpieczeniową ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w wybranym zakresie dla TVP S.A., zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.  2021-07-29  2021-07-14   
(Szczegóły zamówienia dostępne są pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/7951/konkurs-w-celu-wyboru-brokera-na-obsluge-ubezpieczeniowa-ubezpieczen-majatkowych-i-osobowych-w-wybranym-zakresie-dla-tvp-s-a-zgodnie-z-ustawa-z-dnia-15-grudnia-2017-r-o-dystrybucji-ubezpieczen)        
Konkurs w celu wyboru brokera na obsługę ubezpieczeniową w zakresie grupowych ubezpieczeń osobowych dla TVP S.A. wymienionych w Dziale II grupa 2 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  2021-07-29  2021-07-14   
(Szczegóły zamówienia dostępne są pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/7959/konkurs-w-celu-wyboru-brokera-na-obsluge-ubezpieczeniowa-w-zakresie-grupowych-ubezpieczen-osobowych-dla-tvp-s-a-wymienionych-w-dziale-ii-grupa-2-zalacznika-do-ustawy-z-dnia-11-wrzesnia-2015-r-o-dzialalnosci-ubezpieczeniowej-i-reasekuracyjnej-zgodni)        
Konsultacje rynkowe - Analiza rynku dotycząca sposobów świadczenia usług transportu samochodowego w zakresie przewozu osób i ładunków na terenie kraju  2021-05-31  2021-05-21   
(Szczegóły dostępne pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/7602/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-wstepnych-konsultacji-rynkowych-pt-analiza-rynku-dotyczaca-sposobow-swiadczenia-uslug-transportu-samochodowego-w-zakresie-przewozu-osob-i-ladunkow-na-terenie-kraju)        
Zamawiający ogłasza wstępne Konsultacje rynkowe związane z planowanym przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania podróżami służbowymi w TVP S.A w SAP”.   2021-03-18  2021-03-10   
(Szczegół zamówienia dostępne są pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/7096/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-wstepnych-konsultacji-rynkowych-dotyczacych-udzielenia-zamowienia-publicznego-na-wdrozenie-kompleksowego-systemu-zarzadzania-podrozami-sluzbowymi-w-tvp-s-a-w-sap)        
Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego na "Modernizację Studia S1 i Studia S2"   2020-11-27  2020-11-20   
(Informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/6377/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-dialogu-technicznego-dotyczacego-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-modernizacje-studia-s1-i-studia-s2)        
Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem jest „Świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia dla Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim”  2020-10-20  2020-10-12   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony mienia Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Gorzowie Wlkp. w zakresie: a) Ochrony fizycznej mienia znajdującego się na terenie Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Gorzowie Wlkp. Usługi te polegać będą na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a nadto na przeciwdziałaniu powstania szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz na nie dopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Ochrona odbywać się będzie całodobowo, 7 dni w tygodniu przez, pełniącego służbę w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kombatantów 34 w Gorzowie Wielkopolskim, strażnika z bronią. Ponadto Wykonawca zagwarantuje patrol interwencyjny, który podejmie interwencję w razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia oraz będzie prowadził książkę pełnienia służby, w której będą ujawniane wszelkie nieprawidłowości występujące na terenie chronionym. b) Kontroli ruchu osobowego na terenie Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Gorzowie Wlkp. Usługi te polegać będą na sprawdzaniu uprawnień dostępu pracowników i współpracowników oraz innych czynności kontrolnych osób wynikających z przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych TVP S.A. c) Ochrony samochodu specjalistycznego transmisji satelitarnej, będącego własnością Zamawiającego. Ochrona odbywać się będzie 7 dni w tygodniu podczas postoju pojazdu w garażu Wykonawcy wyposażonym w system alarmowy i monitoring. Usługi te polegać będą na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a nadto na przeciwdziałaniu powstania szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz na nie dopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych do wnętrza samochodu. Ponadto Wykonawca zagwarantuje patrol interwencyjny, który podejmie interwencję w razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia podczas jego postoju w garażu Wykonawcy. )        
Świadczenie usługi transmisji sygnału multipleksu trzeciego telewizji naziemnej (MUX-3)_ uzasadnienie trybu  2020-07-30  2020-06-29   
(Uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz zamiaru zawarcia umowy na świadczenie ciągłe na okres dłuższy niż 4 lata )